Dziś nie założę Dzień bez prezerwatywy Roz­koszy pełnię 


dziś-nie założę-dzień-bez-prezerwatywy-roz­koszy-pełę 
fyrfledziśnie założędzieńbezprezerwatywyroz­koszypełnię dziś nie założęnie założę dzieńdzień bezbez prezerwatywyprezerwatywy roz­koszyroz­koszy pełnię dziś nie założę dzieńnie założę dzień bezdzień bez prezerwatywybez prezerwatywy roz­koszyprezerwatywy roz­koszy pełnię dziś nie założę dzień beznie założę dzień bez prezerwatywydzień bez prezerwatywy roz­koszybez prezerwatywy roz­koszy pełnię dziś nie założę dzień bez prezerwatywynie założę dzień bez prezerwatywy roz­koszydzień bez prezerwatywy roz­koszy pełnię 

NIE­DZIELA Z MI­NIATURĄ ALA FYR­FLE 29.05.2016 Dziś nie założę Dzień bez prezerwatywy Roz­koszy pełnia Precz z luksusem Mar­notraw­stwem bogactwa Pa­pież Franciszek Ech! Dzieło Boże - Brud, smród, lżyć, ćpać, śmiech, śpiew, być - Człowie­cze Ciało. Dob­rze że Jesteś Uczysz najważniejszego Jes­tem pojętnym Szum ko­ron sosen Stuk serc rwących ku sercom Mu­zy­ka wiosny Nieokie­lzna­ne mys­li Głod­ne brud­ne Kaszmi­rowy do­tyk Won roz­koszy Jedz mnie jak trus­kawki To dla Ciebie nie zbyt trud­ne Wy­cis­nij so­ki Język głębo­ko Prze­bijaj do dna Te­go pragnę dziś ja Prze­konałam się dziś, co praw­da po pi­jaku, że miłość bez cier­pienia nie is­tnieje. Ja­kie to pięknie głupie, że my ludzie pot­ra­fimy dla chwi­li szczęścia, poświęcić każdy cu­dow­nie za­powiadający się dzień na roz­myśle­nia. Dlacze­go miłość nie jest racjonalna? wdzierając się w duszę, w wędrówce przez przes­trzeń bez gra­nic po­raża cię su­rowość krajobrazu two­je spaz­my roz­koszy roz­le­wają się we mnie, zagarniając jeszcze przebłys­ki świado­mości wiążą cię z życiem w końcu pod­da­jesz się na szczycie nie ma prze­bacze­nia dla samounicestwienia...Wy­raźniej niż kiedy­kol­wiek ludzkość stoi dziś na roz­drożu. Jed­na dro­ga pro­wadzi w roz­pacz i skrajną bez­nadziej­ność, dru­ga w to­tal­ne unicestwienie.Dziś dzień ta­ki piękny mamy, że mężczyz­nom się kłaniamy. Niech ten dzień ra­dością będzie i z pro­cen­tem ruszyć zechce. A my pa­nie z chęcią wielką przybędziemy wraz z butelką. Może nikt mi nie uwierzy, lecz w dzień mężczyzn na­pić się należy