Dziś Obóz Wiel­kiej Pol­ski to jest właści­wie obóz młodych Po­laków, którzy mają tworzyć życie na­rodu pol­skiego, je­go pracę na wszys­tkich po­lach, osłaniać pier­siami swoimi je­go byt i je­go dob­ro prze­ciw wro­gom, którzy by chcieli je zniszczyć, wziąć w swo­je ręce lo­sy państwa polskiego.


dziś-obóz-wiel­kiej-pol­ski-to jest właś­wie-obóz-młodych-po­laków-którzy-mają-tworzyć-życie-na­rodu-pol­skiego-­go-pracę
roman dmowskidziśobózwiel­kiejpol­skito jest właści­wieobózmłodychpo­lakówktórzymajątworzyćżyciena­rodupol­skiegoje­gopracęna wszys­tkichpo­lachosłaniaćpier­siamiswoimibyti je­godob­roprze­ciwwro­gomby chcielije zniszczyćwziąćw swo­jeręcelo­sypaństwapolskiegodziś obózobóz wiel­kiejwiel­kiej pol­skipol­ski to jest właści­wieto jest właści­wie obózobóz młodychmłodych po­lakówktórzy mająmają tworzyćtworzyć życieżycie na­roduna­rodu pol­skiegoje­go pracępracę na wszys­tkichna wszys­tkich po­lachosłaniać pier­siamipier­siami swoimiswoimi je­goje­go bytbyt i je­goi je­go dob­rodob­ro prze­ciwprze­ciw wro­gomktórzy by chcieliby chcieli je zniszczyćwziąć w swo­jew swo­je ręceręce lo­sylo­sy państwapaństwa polskiegodziś obóz wiel­kiejobóz wiel­kiej pol­skiwiel­kiej pol­ski to jest właści­wiepol­ski to jest właści­wie obózto jest właści­wie obóz młodychobóz młodych po­lakówktórzy mają tworzyćmają tworzyć życietworzyć życie na­rodużycie na­rodu pol­skiegoje­go pracę na wszys­tkichpracę na wszys­tkich po­lachosłaniać pier­siami swoimipier­siami swoimi je­goswoimi je­go bytje­go byt i je­gobyt i je­go dob­roi je­go dob­ro prze­ciwdob­ro prze­ciw wro­gomktórzy by chcieli je zniszczyćwziąć w swo­je ręcew swo­je ręce lo­syręce lo­sy państwalo­sy państwa polskiego

Choć nieraz mówię o dur­nej Pol­sce, wy­myślam na Pol­skę i Po­laków, to prze­cież tyl­ko Pol­sce służę.Zwie­dzając Skąd oni to wszys­tko wiedzą? - ok. 5 mln Po­laków nie wie, że cho­ruje na migrenę. - po­nad 20 mln Po­laków nie wie, że jest w za­sięgu In­terne­tu LTE. - 96% den­tystów w Pol­sce po­leciłoby pastę blend-a-med cli­nic Li­ne. - Ot­ri­vin działa 6 ra­zy szybciej. (żródło TV) Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej.Pier­wszy poeta, Mi­kołaj Rej tworzył w języ­ku oj­czys­tym Pol­ski mej. Ow­szem, Po­lacy nie gęsi, też swój język mają, lecz niektórzy niez­byt się in­nym nim chwalą. Używają za­pożyczo­nych z in­nych języków słów, gęsią nie jes­teś- masz też język swój! Wszys­tko co pol­skie jest mo­je: nicze­go się wyrzec nie mogę. Wol­no mi być dum­nym z te­go, co w Pol­sce jest wiel­kie, ale muszę przyjąć i upo­korze­nie, które spa­da na naród za to co jest w nim marne.