Dziś tworzyłem swój świat słowami Miłość ,dob­ro ,zło, na­miętność, pasje Na­zajut­rz wpla­tałem je w czyny Po­jut­rze ni­mi żyłem Wczo­raj słowa­mi zno­wu ktoś to zniszczył Dzi­siaj i Wczo­raj to tyl­ko słowa i czyny 


dziś-tworzyłem-swój-świat-słowami-miłość-dob­ro-zło-na­miętność-pasje-na­zajut­rz-wpla­łem- w czyny-po­jut­rze-­mi-żyłem
springmedziśtworzyłemswójświatsłowamimiłośćdob­rozłona­miętnośćpasjena­zajut­rzwpla­tałemje w czynypo­jut­rzeni­miżyłemwczo­rajsłowa­mizno­wuktośto zniszczyłdzi­siaji wczo­rajto tyl­kosłowai czyny dziś tworzyłemtworzyłem swójswój światświat słowamisłowami miłośćpasje na­zajut­rzna­zajut­rz wpla­tałemwpla­tałem je w czynyje w czyny po­jut­rzepo­jut­rze ni­mini­mi żyłemżyłem wczo­rajwczo­raj słowa­misłowa­mi zno­wuzno­wu ktośktoś to zniszczyłto zniszczył dzi­siajdzi­siaj i wczo­raji wczo­raj to tyl­koto tyl­ko słowasłowa i czyny dziś tworzyłem swójtworzyłem swój światswój świat słowamiświat słowami miłośćpasje na­zajut­rz wpla­tałemna­zajut­rz wpla­tałem je w czynywpla­tałem je w czyny po­jut­rzeje w czyny po­jut­rze ni­mipo­jut­rze ni­mi żyłemni­mi żyłem wczo­rajżyłem wczo­raj słowa­miwczo­raj słowa­mi zno­wusłowa­mi zno­wu ktośzno­wu ktoś to zniszczyłktoś to zniszczył dzi­siajto zniszczył dzi­siaj i wczo­rajdzi­siaj i wczo­raj to tyl­koi wczo­raj to tyl­ko słowato tyl­ko słowa i czyny 

Mu­sisz po­lu­bić Dziś, wte­dy Dziś po­lu­bi Ciebie. Wczo­raj nie ma... Jeśli za­pom­nisz o Wczo­raj, to Wczo­raj za­pom­ni o To­bie. O Jut­rze nie można ga­dać, bo Jut­ro jeszcze nie jest nasze..jes­tem dzi­siaj zła na życie bo nie ma wczoraj wczo­raj­sze­go deszczu wczo­raj­sze­go oddechu gryzę wszys­tkie godziny szar­pię mi­nione sekundy roz­kra­jam dzi­siej­sze spotkania bo nie ma w nich ciebie i chcę odejść z tym wszystkim mój włas­ny wo­rek kości zmieściłam w nim świat niewielką cząstkę ciebie Ty byłaś wczo­raj ja będę jut­ro ,my będziemy po­jut­rze kochać się leżąc w fut­rze. Miłość nasza wie­czna będzie bajeczna.Znów, po raz kolejny, zos­tałem zdradzony i czuję się świet­nie i zadowolony. Bo dzi­siaj dokładnie z przed­wczo­raj się sprawdza me podejrzenie, że Ja­ca to zdrajca.Wczo­raj to już historia... Jut­ro to wiel­ka tajemnica... A dziś? Dziś to dar losu... _______________________________ usłyszane Mo­je wczo­raj umarło, dziś jeszcze żyje, a jut­ro nie istnieje.