Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu.


działaj-jakby-każda-osoba-którą-spotykasz-miała-na-szyi-napis-'spraw-bym-poczuł-ę-ważny'-nie-tylko-odniesiesz-sukces-w-sprzedaży-ale-także
mary kay ashdziałajjakbykażdaosobaktórąspotykaszmiałanaszyinapis'sprawbympoczułsięważny'nietylkoodniesieszsukcessprzedażyaletakżeżyciujakby każdakażda osobaktórą spotykaszspotykasz miałamiała nana szyiszyi napisnapis 'sprawbym poczułpoczuł sięsię ważnynie tylkotylko odniesieszodniesiesz sukcessukces ww sprzedażyale takżetakże ww życiujakby każda osobaktórą spotykasz miałaspotykasz miała namiała na szyina szyi napisszyi napis 'sprawbym poczuł siępoczuł się ważnynie tylko odniesiesztylko odniesiesz sukcesodniesiesz sukces wsukces w sprzedażyale także wtakże w życiu

Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.Gdy­bym tyl­ko mógł. Wzle­ciał bym po­nad chmury. Gdy­bym spłacił swój dług. Podzi­wiał bym do­liny i góry. Ale nie mogę. Tkwię tu uwięziony. Czuję Bo­ga trwogę. Choć na­dal jes­tem natchniony. On poz­wa­la mi tworzyć. Da­je spokój i skupienie. Aby z roz­rzu­conych słów ułożyć. Coś sen­sowne­go, bym poczuł swe istnienie..Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.Nie ma czegoś takiego jak osobisty sukces. Zawsze jest osoba, która nam pomaga, uczy, pokazuje.Sukces w sprzedaży nie zależy od tych, których ty znasz. Ważne jest, kto chce poznać ciebie.Nieszczęście jest także dobre. W czasie choroby nauczyłem się wiele, czego bym się nigdy w życiu nie nauczył.