Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tak tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteś winien innym.


działaj-zawsze-na-korzyść-bliźniego-czyń-dobrze-każdemu-jakbyś-pragnął-aby-tak-tobie-czyniono-nie-myśl-o-tym-co-tobie-jest-kto-winien-ale
stefan wyszyński karddziałajzawszenakorzyśćbliźniegoczyńdobrzekażdemujakbyśpragnąłabytaktobieczyniononiemyśltymcojestktowinienaletyjesteświnieninnymdziałaj zawszezawsze nana korzyśćkorzyść bliźniegoczyń dobrzedobrze każdemujakbyś pragnąłaby taktak tobietobie czyniononie myślmyśl oo tymco tobietobie jestjest ktokto winienale coco tyty jesteśjesteś winienwinien innymdziałaj zawsze nazawsze na korzyśćna korzyść bliźniegoczyń dobrze każdemuaby tak tobietak tobie czyniononie myśl omyśl o tymco tobie jesttobie jest ktojest kto winienale co tyco ty jesteśty jesteś winienjesteś winien innym

Nie czyń bliźniemu tego, co chciałbyś, aby on uczynił tobie. Możliwe, że macie zupełnie różne gusty.Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon Boże wielki.Ta­ki po­winien być młody człowiek. Obojętnie czym by się zaj­mo­wał, je­go za­pał nie po­winien znać umiaru, a on sam zmęczenia.Nie jestem może winien, jeżeli mam wroga, ale jestem winien, jeżeli nie zrobię z niego przyjaciela.marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie Byłaś szaleństwem Gorącem piekielnym Byłaś radością Stud­nią bez dna Ogółem wszystkim Całkowitością Tak jakbyś… Roz­sy­pałaś się Jak ta­lia kart Bez ASA Bez znaczenia Jak sa­me domino Co kro­pek nie ma Ob­ra­zek z puzzli Lecz na klej ułożone W kim jest wina? Lub też, w czym? Kto ten spra­wił czyn? Co zep­suło to, co dobre? Nikt i nic od­po­wie­dzi nie zna Ale ja­ka w tym ro­la ma?