Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia.


działanie-jednostki-jest-na-całym-świecie-trzeźwo-wykalkulowane-działanie-masowe-nieświadome-pijane-niejako-wspólnym-jednoczącym-nurtem
borys pasternakdziałaniejednostkijestnacałymświecietrzeźwowykalkulowanedziałaniemasowenieświadomepijaneniejakowspólnymjednoczącymnurtemżyciadziałanie jednostkijednostki jestjest nana całymcałym świecieświecie trzeźwotrzeźwo wykalkulowanedziałanie masowemasowenieświadomepijane niejakoniejako wspólnymjednoczącym jeje nurtemnurtem życiadziałanie jednostki jestjednostki jest najest na całymna całym świeciecałym świecie trzeźwoświecie trzeźwo wykalkulowanedziałanie masowepijane niejako wspólnymjednoczącym je nurtemje nurtem życia

Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość.Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość.Nasza dusza jest bardzo ograniczona i nie potrafi ogarnąć kilku wzruszeń naraz. Gdy zatem zdarzy się, iż zostanie wystawiona na równoczesne działanie kilku emocji - pomniejsze postępują za najsilniejszą i kierują się ku niej, jakby niesione wspólnym dążeniem.Zap­la­nować działanie, wyb­rać ofiarę, działać bez­li­tośnie, a po­tem iść spać - nie ma nic lep­sze­go na świecie.Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć.