Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe - nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia.


działanie-jednostki-jest-na-całym-świecie-trzeźwo-wykalkulowane-działanie-masowe-nieświadome-pijane-niejako-wspólnym-jednoczącym-nurtem
borys pasternakdziałaniejednostkijestnacałymświecietrzeźwowykalkulowanedziałaniemasowenieświadomepijaneniejakowspólnymjednoczącymnurtemżyciadziałanie jednostkijednostki jestjest nana całymcałym świecieświecie trzeźwotrzeźwo wykalkulowanedziałanie masowemasowenieświadomepijane niejakoniejako wspólnymjednoczącym jeje nurtemnurtem życiadziałanie jednostki jestjednostki jest najest na całymna całym świeciecałym świecie trzeźwoświecie trzeźwo wykalkulowanedziałanie masowepijane niejako wspólnymjednoczącym je nurtemje nurtem życia

Two­je działanie, i tyl­ko two­je działanie, ok­reśla twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte
two­-działanie-i tyl­ko-two­-działanie-ok­reś-twoją-wartość
Twoje działanie i tylko twoje działanie określa twoją wartość. -Johann Gottlieb Fichte
twoje-działanie-i-tylko-twoje-działanie-okreś-twoją-wartość
Zap­la­nować działanie, wyb­rać ofiarę, działać bez­li­tośnie, a po­tem iść spać - nie ma nic lep­sze­go na świecie. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
zap­­nować-działanie-wyb­rać-ofiarę-działać-bez­li­tośnie-a po­tem-iść-spać- nie  nic-lep­sze­go-na świecie
Działanie jest dla mnie pasją, sen­sem życia. Muszę ro­bić, rzeczy bar­dzo ważne, przek­raczające mnie, mo­je życie. Bez ta­kiego działania za­nudziłbym się na śmierć. -Jacek Kuroń
działanie-jest dla-mnie-pasją-sen­sem-życia-muszę ro­bić-rzeczy-bar­dzo-ważne-przek­raczają-mnie-mo­-życie-bez ­kiego-działania