Działanie sztuki polega na zdolności ludzi do zarażanie się uczuciami innych ludzi.


działanie-sztuki-polega-na-zdolnoś-ludzi-do-zarażanie-ę-uczuciami-innych-ludzi
lew tołstojdziałaniesztukipoleganazdolnościludzidozarażaniesięuczuciamiinnychludzidziałanie sztukisztuki polegapolega nana zdolnościzdolności ludziludzi dodo zarażaniezarażanie sięsię uczuciamiuczuciami innychinnych ludzidziałanie sztuki polegasztuki polega napolega na zdolnościna zdolności ludzizdolności ludzi doludzi do zarażaniedo zarażanie sięzarażanie się uczuciamisię uczuciami innychuczuciami innych ludzidziałanie sztuki polega nasztuki polega na zdolnościpolega na zdolności ludzina zdolności ludzi dozdolności ludzi do zarażanieludzi do zarażanie siędo zarażanie się uczuciamizarażanie się uczuciami innychsię uczuciami innych ludzidziałanie sztuki polega na zdolnościsztuki polega na zdolności ludzipolega na zdolności ludzi dona zdolności ludzi do zarażaniezdolności ludzi do zarażanie sięludzi do zarażanie się uczuciamido zarażanie się uczuciami innychzarażanie się uczuciami innych ludzi

Taki człowiek jest najbogatszy, który najpełniej rozwinąwszy swe zdolności ma największy i najdobroczynniejszy wpływ na życie innych ludzi.Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból.Nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy rozsądek i proste działanie.Ludzi można umieścić na skali zoologicznej według ich zdolności do przesady. Człowiek - zwierzę, które przesadza! Oto definicja dotąd niezastosowana.Można zgrzeszyć i nosem, kiedy się go wtyka w sprawy innych ludzi.Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.