Dziados­two w życiu po­lega na tym, że nie stać człowieka na nic, cze­go nie mógł by w nim ku­pić za pieniądze, on zaś upar­cie wciąż twier­dzi, że za pieniądze możne ku­pić wszystko.


dziados­two-w życiu-po­lega-na tym-że nie stać-człowieka-na nic-cze­go-nie mógł-by w nim-ku­pić-za pieniądze-on zaś-upar­cie
aforystokratadziados­twow życiupo­legana tymże nie staćczłowiekana niccze­gonie mógłby w nimku­pićza pieniądzeon zaśupar­ciewciążtwier­dziże za pieniądzemożnewszystkodziados­two w życiuw życiu po­legapo­lega na tymże nie stać człowiekaczłowieka na niccze­go nie mógłnie mógł by w nimby w nim ku­pićku­pić za pieniądzeon zaś upar­cieupar­cie wciążwciąż twier­dziże za pieniądze możnemożne ku­pićku­pić wszystkodziados­two w życiu po­legaw życiu po­lega na tymże nie stać człowieka na niccze­go nie mógł by w nimnie mógł by w nim ku­pićby w nim ku­pić za pieniądzeon zaś upar­cie wciążupar­cie wciąż twier­dziże za pieniądze możne ku­pićmożne ku­pić wszystko

Sztu­ka da­wania po­darun­ku po­lega na tym, aby ofiaro­wać coś, cze­go nie można ku­pić w żad­nym sklepie.Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.Najjaśniejszy Panie, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze.Moim zda­niem seks to jed­na z naj­piękniej­szych, naj­bar­dziej na­tural­nych, najzdrow­szych rzeczy, ja­kie można ku­pić za pieniądze.Naj­większa po­rażka w życiu człowieka to rozziew po­między tym, kim mógł się stać, a tym, kim stał się w rzeczywistości.Mi­mo, że nie jes­teście już ra­zem - mówisz o nim bez przer­wy, śni ci się po no­cach, nie możesz przes­tać o nim myśleć, wspo­minasz spędzo­ne ra­zem dni. I upar­cie twier­dzisz, że go już nie kochasz. Uwierz! To jest miłość, nie zap­rzeczaj temu!