Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym.


dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
pierre joseph proudhondziełasztukinarównidziełamiprzyrodytympiękniejszebardziejzachwycająceimpodporządkowująsięprawomścisłymdzieła sztukisztuki nana równirówni zz dziełamidziełami przyrodysą tymtym piękniejszepiękniejsze ii tymtym bardziejbardziej zachwycająceim bardziejbardziej podporządkowująpodporządkowują sięsię prawomprawom ścisłymdzieła sztuki nasztuki na równina równi zrówni z dziełamiz dziełami przyrodysą tym piękniejszetym piękniejsze ipiękniejsze i tymi tym bardziejtym bardziej zachwycająceim bardziej podporządkowująbardziej podporządkowują siępodporządkowują się prawomsię prawom ścisłymdzieła sztuki na równisztuki na równi zna równi z dziełamirówni z dziełami przyrodysą tym piękniejsze itym piękniejsze i tympiękniejsze i tym bardzieji tym bardziej zachwycająceim bardziej podporządkowują siębardziej podporządkowują się prawompodporządkowują się prawom ścisłymdzieła sztuki na równi zsztuki na równi z dziełamina równi z dziełami przyrodysą tym piękniejsze i tymtym piękniejsze i tym bardziejpiękniejsze i tym bardziej zachwycająceim bardziej podporządkowują się prawombardziej podporządkowują się prawom ścisłym

Im bardziej uszlachetniasz swe serce, tym oblicze twej sztuki bardziej prawe. -Leopold Staff
im-bardziej-uszlachetniasz-swe-serce-tym-oblicze-twej-sztuki-bardziej-prawe
Im są piękniejsze, tym bardziej chcą być podrywane, żeby móc powiedzieć nie. -Al Goldstein
im-są-piękniejsze-tym-bardziej-chcą-być-podrywane-żeby-móc-powiedzieć-nie
Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Im bardziej się spieszę, tym bardziej nikt mi nie chce ustępować z drogi. -Plaut
im-bardziej-ę-spieszę-tym-bardziej-nikt-mi-nie-chce-ustępować-z-drogi
Im bardziej radykalna jest lewica, tym bardziej lewe staje się centrum. -Joseph Keith
im-bardziej-radykalna-jest-lewica-tym-bardziej-lewe-staje-ę-centrum
Niektórzy tym bardziej podnoszą głos, im bardziej milczące staje się audytorium. -Zbigniew Waydyk
niektórzy-tym-bardziej-podnoszą-głos-im-bardziej-milczą-staje-ę-audytorium