Dzień cza­su dla cze­kające­go jest ka­torgą dla ska­za­ne­go wiecznością... Dla dziec­ka... przygodą.


dzień-cza­su-dla-cze­kają­go-jest ka­torgą-dla-ska­za­ne­go-wiecznośą-dla-dziec­ka-przygodą
duch_sumieniadzieńcza­sudlacze­kające­gojest ka­torgąska­za­ne­gowiecznościądladziec­kaprzygodądzień cza­sucza­su dladla cze­kające­gocze­kające­go jest ka­torgąjest ka­torgą dladla ska­za­ne­goska­za­ne­go wiecznościąwiecznością dladla dziec­kadziec­ka przygodądzień cza­su dlacza­su dla cze­kające­godla cze­kające­go jest ka­torgącze­kające­go jest ka­torgą dlajest ka­torgą dla ska­za­ne­godla ska­za­ne­go wiecznościąska­za­ne­go wiecznością dlawiecznością dla dziec­kadla dziec­ka przygodądzień cza­su dla cze­kające­gocza­su dla cze­kające­go jest ka­torgądla cze­kające­go jest ka­torgą dlacze­kające­go jest ka­torgą dla ska­za­ne­gojest ka­torgą dla ska­za­ne­go wiecznościądla ska­za­ne­go wiecznością dlaska­za­ne­go wiecznością dla dziec­kawiecznością dla dziec­ka przygodądzień cza­su dla cze­kające­go jest ka­torgącza­su dla cze­kające­go jest ka­torgą dladla cze­kające­go jest ka­torgą dla ska­za­ne­gocze­kające­go jest ka­torgą dla ska­za­ne­go wiecznościąjest ka­torgą dla ska­za­ne­go wiecznością dladla ska­za­ne­go wiecznością dla dziec­kaska­za­ne­go wiecznością dla dziec­ka przygodą

więc tak to jest gdy za­nika ból do które­go zdążyliśmy przywyknąć bez nas wzno­si się księżyc malejąc choć przed godziną nie było go więcej niedowierzając gi­niemy w śle­pej plamce wytężone­go spojrzenia za zaw­stydzoną obietnicą scho­waną te­raz dla innych choć nie po­zos­tało nam nic po­za wzbierającą błogością cze­kające­go snu i wspom­nieniem ciężkiego dnia za­pina­nym dla przyzwoitości na os­tatni guzik czu­jemy niesmak jes­teśmy zaskoczeni jak śniętą rybą leżącą niczym suchy ka­wałek drewna w rażącym słońcu pod­czas nie­dziel­ne­go spaceru na drodze wśród winorośli miłość jest jak cza­rodziej­ska sztuczka żyje chwilą i nie zno­si powtórzeń Że jutro też jest dzień, to może brzmieć pocieszająco dla głupków. Dla zwolenników zdrowej żywności, ale nie dla ludzi poważnych. Dla tych co palą, piją i czuwają po nocach. Czuwają wbrew ogólnemu przekonaniu, że nie ma na co czekać. Bo może i nie ma. Ale nie jest to powód, by nie czuwać.Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra Życie jest przygodą dla odważnych - albo niczym.Człowiek jest: dla przeszłości - historykiem, dla przyszłości - poetą, dla teraźniejszości - komediantem.Dobro i prawda są dla wszystkich ludzi te same - natomiast przyjemne jest dla jednego to, dla drugiego owo.