dzień ... de­likat­nie kon­tu­ry twe­go ciała rysuje po­całowa­ne usta miłością ok­ry­te błądzą cze­kając ... na ciepła kawałek 


dzień-de­likat­nie-kon­­ry-twe­go-ciała-rysuje-po­całowa­ne-usta-miłośą-ok­ry­te-błądzą-cze­kając-na-ciepła-kawałek 
maverick123dzieńde­likat­niekon­tu­rytwe­gociałarysujepo­całowa­neustamiłościąok­ry­tebłądzącze­kającnaciepłakawałek dzieńde­likat­niede­likat­nie kon­tu­rykon­tu­ry twe­gotwe­go ciałaciała rysujerysuje po­całowa­nepo­całowa­ne ustausta miłościąmiłością ok­ry­teok­ry­te błądząbłądzą cze­kająccze­kającnana ciepłaciepła kawałek dzień de­likat­niede­likat­nie kon­tu­ryde­likat­nie kon­tu­ry twe­gokon­tu­ry twe­go ciałatwe­go ciała rysujeciała rysuje po­całowa­nerysuje po­całowa­ne ustapo­całowa­ne usta miłościąusta miłością ok­ry­temiłością ok­ry­te błądząok­ry­te błądzą cze­kającbłądzą cze­kająccze­kając nana ciepłana ciepła kawałek dzień de­likat­nie kon­tu­ryde­likat­nie kon­tu­ry twe­gode­likat­nie kon­tu­ry twe­go ciałakon­tu­ry twe­go ciała rysujetwe­go ciała rysuje po­całowa­neciała rysuje po­całowa­ne ustarysuje po­całowa­ne usta miłościąpo­całowa­ne usta miłością ok­ry­teusta miłością ok­ry­te błądząmiłością ok­ry­te błądzą cze­kającok­ry­te błądzą cze­kającbłądzą cze­kając nacze­kając na ciepłana ciepła kawałek dzień de­likat­nie kon­tu­ry twe­gode­likat­nie kon­tu­ry twe­go ciałade­likat­nie kon­tu­ry twe­go ciała rysujekon­tu­ry twe­go ciała rysuje po­całowa­netwe­go ciała rysuje po­całowa­ne ustaciała rysuje po­całowa­ne usta miłościąrysuje po­całowa­ne usta miłością ok­ry­tepo­całowa­ne usta miłością ok­ry­te błądząusta miłością ok­ry­te błądzą cze­kającmiłością ok­ry­te błądzą cze­kającok­ry­te błądzą cze­kając nabłądzą cze­kając na ciepłacze­kając na ciepła kawałek 

Jes­tem zachwy­cony pięknem twe­go ciała, twój wzrok wbi­ja się we mnie, emocję w nas bu­zują, roz­bieram ciebie myśla­mi de­likat­nie całuje twoją szyje, szep­cze ci do ucha miłe słowa, jes­teś ta­ka smaczna mógłbym zli­zywac z ciebie krem de­likat­nie całowac twój mok­ry brzuch.Nie pod­da­waj się...nie bądź obojętna...prosze...błagam. Zmienie się dla Ciebie...chce Twe­go szczęścia..ciepła. tak strasznie mi bra­kuje Twoich oczu, bijące­go ser­ca, ciepła ciała, najsłod­szych ust, kocha­nego głosu. Bądź - ra­zem po­kona­my świat ! ra­dością ser­ca is­krzą oczy pat­rzysz miłością pełną cze­kasz na do­tyk ust spragnionych kiedy po ciele błądzą sy­cisz czułością spełnienia chwile wzdychasz ek­sta­zy krzykiem sma­kujesz chci­wie deszcz po­tu namiętny łechcesz mo­tylim dreszczykiem Kawałek białego ciała! Oto wszystko, czego pragną mężczyźni.Czas Wi­gilij­nych wzruszeń, a jed­nak to poruszę... Piękno choin­ki, pier­wszej gwiaz­dki czar rozbłyśnie. Wspom­nieniami podzielić się w ten dzień, opłat­kiem i mod­litwą również w tę noc... I zno­wu za rok to sa­mo cze­ka nas, lecz za­pamiętać można, że miłością dzień w dzień ra­dować się warto.- Chcesz znać prawdę? - spy­tała, nie cze­kając na od­po­wiedź. - Usiłuję ja­koś przet­rwać dzień, zacho­wując dość siły, by sta­wić czoło następnemu.