Dzień dob­ry Kocha­nie! Jak się dziś spało? Może zbyt ciepło, gorąco, upalnie? Może Ci w brzuszku gdzieś z głodu grało? A może sny dręczyły koszmarnie? Chciałabym wie­dzieć, dot­knąć, zobaczyć... A jes­teś da­leko i wszys­tko mi ciąży. Tak wiele prze­cież dla mnie dziś znaczysz I wkoło Ciebie me życie krąży. Jeszcze troszeczkę, miesięcy kilka... Cze­kam i tęsknię i prze­cież tak muszę, Bo wlecze się jeszcze ta dłuższa chwilka, A ja bez Ciebie się nig­dzie nie ruszę.


dzień-dob­ry-kocha­nie-jak ę-dziś-spało-może-zbyt-ciepło-gorąco-upalnie-może-ci w brzuszku-gdzieś-z głodu-grało-a-może-sny
welusiadzieńdob­rykocha­niejak siędziśspałomożezbytciepłogorącoupalnieci w brzuszkugdzieśz głodugrałomożesnydręczyłykoszmarniechciałabymwie­dziećdot­knąćzobaczyćjes­teśda­lekoi wszys­tkomi ciążytakwieleprze­cieżdlamnieznaczyszwkołociebieme życiekrążyjeszczetroszeczkęmiesięcykilkacze­kami tęsknięi prze­cieżtakmuszębowlecze sięjeszczeta dłuższachwilkaja bezciebie sięnig­dzienie ruszędzień dob­rydob­ry kocha­niejak się dziśdziś spałomoże zbytzbyt ciepłomoże ci w brzuszkuci w brzuszku gdzieśgdzieś z głoduz głodu grałomoże snysny dręczyłydręczyły koszmarniechciałabym wie­dziećjes­teś da­lekoda­leko i wszys­tkoi wszys­tko mi ciążytak wielewiele prze­cieżprze­cież dladla mniemnie dziśdziś znaczyszznaczysz ii wkołowkoło ciebieciebie me życieme życie krążyjeszcze troszeczkęmiesięcy kilkakilka cze­kamcze­kam i tęsknięi tęsknię i prze­cieżi prze­cież taktak muszębo wlecze sięwlecze się jeszczejeszcze ta dłuższata dłuższa chwilkaja bez ciebie sięciebie się nig­dzienig­dzie nie ruszędzień dob­ry kocha­niejak się dziś spałomoże zbyt ciepłomoże ci w brzuszku gdzieści w brzuszku gdzieś z głodugdzieś z głodu grałoa może snymoże sny dręczyłysny dręczyły koszmarniezobaczyć a jes­teśa jes­teś da­lekojes­teś da­leko i wszys­tkoda­leko i wszys­tko mi ciążytak wiele prze­cieżwiele prze­cież dlaprze­cież dla mniedla mnie dziśmnie dziś znaczyszdziś znaczysz iznaczysz i wkołoi wkoło ciebiewkoło ciebie me życieciebie me życie krążymiesięcy kilka cze­kamkilka cze­kam i tęsknięcze­kam i tęsknię i prze­cieżi tęsknię i prze­cież taki prze­cież tak muszębo wlecze się jeszczewlecze się jeszcze ta dłuższajeszcze ta dłuższa chwilkaa ja bez ciebie sięja bez ciebie się nig­dzieciebie się nig­dzie nie ruszę

A Ty po pros­tu od­szedłeś. Nie zas­ta­nawiasz się już co u mnie, jak so­bie radze, jak żyje bez Ciebie. Może nie wiesz ile dla mnie znaczysz, a może nic Cie to nie ob­chodzi. Ale po­winieneś wie­dzieć jaką dziurę zro­biłeś u moim ser­cu. Tyl­ko nie pot­ra­fię szczerze z Tobą po­roz­ma­wiać. Bo prze­cież już nie rozmawiamy.Kocham go ! ja­kie to piękne ! po­wie­dzieć mu ? Nie wiem.. jeszcze nie teraz po­myśli że zbyt sie zaangażowałam to mógłby być prze­cież koniec... po­wiem gdy będę pewna. wy­daje mi się że jestem. war­to wal­czyć o tę miłość ? tak. ale prze­cież i tak nie wygram. jes­tem tą drugą, nie zos­ta­wi jej dla mnie...nig­dy nie mówiłam nie mogłam nie powinnam że cze­kałam na Ciebie całe życie zdarzyłaś mi się prze­cież...ludzie nie zdarzają się so­bie od tak Ty mi się zdarzyłaś...byłaś a ja pragnęłam Cię dot­knąć zostać nau­czyć się Two­jego języ­ka, słów, gestów i milczenia Pamiętasz? Jes­tem jak kot... Kiedyś powrócę, Usiądę na ko­lanach i cicho pop­roszę o ko­lejną szansę Dla S.-bo byłaś naj­ważniej­sza...mi­mo wszys­tko i wbrew wszystkiemu Py­tasz cze­go chcę od Ciebie? Myślałam że jes­teś na ty­le in­te­ligen­tny by się do­myślić, nie wzięłam pop­rawki na to że jes­teś fa­cetem... Wam wszys­tko trze­ba po­wie­dzieć wprost więc mówię nie tak to miało wyglądać, jeśli dla Ciebie jest ok to dziw­na spra­wa, dla mnie miłość sza­cunek i kocha­nie wygląda inaczej....jest tak sa­mo bez ciebie bo prze­cież nic się nie może zmienić jeżeli nig­dy cię nie  było.może to zbyt proste może zbyt banalne ale przy ni­kim nig­dy jeszcze dusza mo­ja nie zaznała ta­kiego błogiego spokoju dla ni­kogo nig­dy jeszcze ser­ce mo­je galopując nie po­wie­działo mi że je­dyny jes­teś wśród wszys­tkich mężczyzn