Dzień pow­szed­ni z pow­szed­ni­mi spra­wami. Dzień świąteczny z niemyśle­niem o spra­wach pow­szed­nich... Czy to jeszcze nasz wybór, czy może już brak wyboru? 


dzień-pow­szed­-z pow­szed­­mi-spra­wami-dzień świąteczny-z niemyś­niem-o spra­wach-pow­szed­nich-czy to jeszcze-nasz-wybór
maverick123dzieńpow­szed­niz pow­szed­ni­mispra­wamidzień świątecznyz niemyśle­niemo spra­wachpow­szed­nichczy to jeszczenaszwybórczymożejużbrakwyboru dzień pow­szed­nipow­szed­ni z pow­szed­ni­miz pow­szed­ni­mi spra­wamidzień świąteczny z niemyśle­niemz niemyśle­niem o spra­wacho spra­wach pow­szed­nichpow­szed­nich czy to jeszczeczy to jeszcze nasznasz wybórczy możemoże jużjuż brakdzień pow­szed­ni z pow­szed­ni­mipow­szed­ni z pow­szed­ni­mi spra­wamidzień świąteczny z niemyśle­niem o spra­wachz niemyśle­niem o spra­wach pow­szed­nicho spra­wach pow­szed­nich czy to jeszczepow­szed­nich czy to jeszcze naszczy to jeszcze nasz wybórczy może jużmoże już brak

Cza­sem człowiek ma dzień pow­szed­ni od święta.W krop­lach dni pow­szed­nich, tak sa­mo jak i w morzu, całe niebo można zobaczyć.Cza­sem nie jest lek­ko po­godzić się z os­ta­tecznym odejściem tych, przy których w dzień pow­szed­ni trud­no było nas spot­kać. Z cyk­lu po­wieści Ko­lory tęczy sym­bo­lizują życie, a gdy jej nie ma nad­chodzi sza­ra codzien­ność dnia pow­szed­niego ...Te­go imię za życia wy­pisa­ne jest w niebie, ko­mu chle­bem pow­szed­nim jest ofiara z siebie.Codzien­ność dnia pow­szed­niego przytłacza mnie co­raz bar­dziej i bar­dziej ...