Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary.


dzień-powszedni-jest-właściwą-szkołą-życia-i-z-pewnośą-też-szkołą-wiary
christian schutzdzieńpowszednijestwłaściwąszkołążyciapewnościąteżwiarydzień powszednipowszedni jestjest właściwąwłaściwą szkołąszkołą życiażycia iz pewnościąpewnością teżteż szkołąszkołą wiarydzień powszedni jestpowszedni jest właściwąjest właściwą szkołąwłaściwą szkołą życiaszkołą życia iżycia i zi z pewnościąz pewnością teżpewnością też szkołąteż szkołą wiarydzień powszedni jest właściwąpowszedni jest właściwą szkołąjest właściwą szkołą życiawłaściwą szkołą życia iszkołą życia i zżycia i z pewnościąi z pewnością teżz pewnością też szkołąpewnością też szkołą wiarydzień powszedni jest właściwą szkołąpowszedni jest właściwą szkołą życiajest właściwą szkołą życia iwłaściwą szkołą życia i zszkołą życia i z pewnościążycia i z pewnością teżi z pewnością też szkołąz pewnością też szkołą wiary

Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna.Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna.Wyższą szkołą ludzi małej wiary jest demagogia.Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła.Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż.Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła.