Dzień – to pa­nowa­nie rozsądku i rzeczy­wis­tości, noc – to władztwo ta­jem­nych sił, dzi­kich na­miętności, ek­sta­zy, olśnienia i pa­niczne­go lęku.


dzień-to pa­nowa­nie-rozsądku-i rzeczy­wis­toś-noc-to władztwo-­jem­nych-ł-dzi­kich-na­miętnoś-ek­sta­zy-olśnienia
antoni kępińskidzieńto pa­nowa­nierozsądkui rzeczy­wis­tościnocto władztwota­jem­nychsiłdzi­kichna­miętnościek­sta­zyolśnieniai pa­niczne­golękudzień –– to pa­nowa­nieto pa­nowa­nie rozsądkurozsądku i rzeczy­wis­tościnoc –– to władztwoto władztwo ta­jem­nychta­jem­nych siłdzi­kich na­miętnościolśnienia i pa­niczne­goi pa­niczne­go lękudzień – to pa­nowa­nie– to pa­nowa­nie rozsądkuto pa­nowa­nie rozsądku i rzeczy­wis­tościnoc – to władztwo– to władztwo ta­jem­nychto władztwo ta­jem­nych siłolśnienia i pa­niczne­go lęku

Jes­tem praw­domówny. Cho­ciaż ak­ceptuję u in­nych ich wer­sje rzeczy­wis­tości. Myślę, że na tym po­lega pier­wsza i pod­sta­wowa wol­ność: możli­wość tworze­nia włas­nej rzeczy­wis­tości na pod­sta­wie wszel­kich dostępnych prawd.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.są myśli, które są głębsze niż praw­dzi­wy świat oceanu w od­niesieniu do  rzeczy­wis­tości glo­bu nie na tej stronie Cho­roba psychiczna to uni­kanie rzeczy­wis­tości za wszelką cenę; zdro­wie psychiczne to po­godze­nie się z rzeczy­wis­tością bez względu na cenę.Za­mar­twiając się nad sobą nie jes­teśmy w sta­nie do­gonić rzeczy­wis­tości .Ani we śnie, ani na ja­wie nie ma­my wątpli­wości co do rzeczy­wis­tości włas­nych przeżyć.