Dziec­ko, które w nas mie­szka, ufa, że is­tnieją gdzieś mędrcy znający prawdę.


dziec­ko-które-w nas-mie­szka-ufa-że is­tnieją-gdzieś-mędrcy-znający-prawdę
czesław miłoszdziec­koktórew nasmie­szkaufaże is­tniejągdzieśmędrcyznającyprawdęktóre w nasw nas mie­szkaże is­tnieją gdzieśgdzieś mędrcymędrcy znającyznający prawdęktóre w nas mie­szkaże is­tnieją gdzieś mędrcygdzieś mędrcy znającymędrcy znający prawdęże is­tnieją gdzieś mędrcy znającygdzieś mędrcy znający prawdęże is­tnieją gdzieś mędrcy znający prawdę

Ma­ma - ma­giczne słowo które zna kżdy z Nas Obej­mie, przy­tuli gdy zło i smu­tek drze­mią w Nas Do­radzi gdy dziec­ko płacze i zwi­ja się z rozpaczy Dziec­ko dla mat­ki to szka­tułka pełna złota, Do której tra­fia, każda mat­czy­na cnota. NIe ma czys­trzej miłości, od mat­czy­nej pełnej czułości.Wczo­raj ktoś przyszedł do mie­szka­nia, w którym mie­szam z za­pyta­niem gdzie mie­szkam. Żądał też ad­resów rodzi­ny na wy­padek mo­jej śmierci.O bo­gach nie mogę wie­dzieć ani czy is­tnieją, ani czy nie is­tnieją, ani też ja­ka jest ich is­to­ta i jak się po­jawiają. Wiele bo­wiem rzeczy stoi na przeszkodzie, aby można było coś o tym wie­dzieć; niemożli­wość od­po­wied­niego doświad­cze­nia zmysłowe­go i krótkość życia człowieka.W uli­cach ludzkiej duszy is­tnieją śle­pe zaułki, w które nig­dy nie po­win­na zapędzać nas żad­na ukocha­na osoba..Miłość to wza­jem­ne mie­szka­nie w sobie.Bóg mie­szka wszędzie, gdzie się Go wpuści.