Dziec­ko rządzi ko­bietą, ko­bieta mężczyzną, a on do­piero światem.


dziec­ko-rządzi-ko­bietą-ko­bieta-mężczyzną-a on do­piero-światem
hipolit tainedziec­korządziko­bietąko­bietamężczyznąa on do­pieroświatemdziec­ko rządzirządzi ko­bietąko­bieta mężczyznąa on do­piero światemdziec­ko rządzi ko­bietą

Ko­bieta po­win­na zaw­sze po­zos­tać ko­bietą,ale nie mu­si,a mężczyz­na ,który nie jest mężczyzną,jest już niczym.Ko­bieta bar­dziej kocha dziec­ko niż męża. Bo dziec­ko jest na pew­no jej, a mąż nie zawsze.Dziecko rządzi kobietą, kobieta mężczyzną, a on dopiero światem.Ko­bieta, która przes­ta­je być ko­bietą, prze­mienia się w pas­kudne­go mężczyznę.Wszys­cy zaw­sze pow­tarzają,że fa­cet jest pros­ty jak bu­dowa ce­pa,jed­no wiel­kie kłam­stwo to ko­bieta jest pros­ta.Każda ko­bieta nieza­leżnie od wieku prag­nie tyl­ko kil­ku rzeczy od fa­ceta: kom­ple­mentów,zro­zumienia w te gor­sze dni,opieki i żeby była naj­ważniej­sza.To jest do­piero proste.Ko­bieta spo­koj­na, to ko­bieta zaspokojona.