Dzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć.


dzieci-i woj­sko­wi-lu­bią ę-straszyć
wojciech Żukrowskidziecii woj­sko­wilu­bią sięstraszyćdzieci i woj­sko­wii woj­sko­wi lu­bią sięlu­bią się straszyćdzieci i woj­sko­wi lu­bią sięi woj­sko­wi lu­bią się straszyćdzieci i woj­sko­wi lu­bią się straszyć

Dzieci i wojskowi lubią się straszyć.Ber­lin się pali! Szkoła się wali! Hit­ler na dachu pier­dzi ze strachu. Żona Hit­le­ra w kib­lu umiera. Dzieci Hit­le­ra grają w pokera. Woj­sko Hit­le­ra mówi cholera.Kiedy dzieci nic nie ro­bią - ro­bią głupstwa.W trak­cie po­koju, sy­nowie grze­bią swoich ojców; pod­czas woj­ny, oj­co­wie grze­bią swoich synów.Nie­chaj władza woj­sko­wa ustąpi przed cywilną.Ko­bietę stu­diuje się 3 ty­god­nie, kocha - 3 miesiące, kłóci się z nią 3 la­ta, zno­si 30; a dzieci ro­bią to sa­mo od nowa.