Dzieci i zegarki nie można stale nakręcać. Trzeba im dać też czas do chodzenia.


dzieci-i-zegarki-nie-można-stale-nakręcać-trzeba-im-dać-też-czas-do-chodzenia
jean pauldziecizegarkiniemożnastalenakręcaćtrzebaimdaćteżczasdochodzeniadzieci ii zegarkizegarki nienie możnamożna stalestale nakręcaćtrzeba imim daćdać teżteż czasczas dodo chodzeniadzieci i zegarkii zegarki niezegarki nie możnanie można stalemożna stale nakręcaćtrzeba im daćim dać teżdać też czasteż czas doczas do chodzeniadzieci i zegarki niei zegarki nie możnazegarki nie można stalenie można stale nakręcaćtrzeba im dać teżim dać też czasdać też czas doteż czas do chodzeniadzieci i zegarki nie możnai zegarki nie można stalezegarki nie można stale nakręcaćtrzeba im dać też czasim dać też czas dodać też czas do chodzenia

Dzieci i ze­gar­ki nie można sta­le nakręcać, trze­ba im dać też czas do chodzenia.Dzieci i zegarków nie należy stale nakręcać trzeba im pozwolić chodzić.Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.Miłość, która nie odradza się stale, stale umiera.Najgorszym niedołęgą jest ten, kto stale wmawia sobie, że innym też nie poszło lepiej.