Dzieci nie liczą czasu, toteż wystarcza im go na gruntowne obserwacje.


dzieci-nie-liczą-czasu-toteż-wystarcza-im-go-na-gruntowne-obserwacje
anonimdziecinieliczączasutoteżwystarczaimgonagruntowneobserwacjedzieci nienie licząliczą czasutoteż wystarczawystarcza imim gogo nana gruntownegruntowne obserwacjedzieci nie licząnie liczą czasutoteż wystarcza imwystarcza im goim go nago na gruntownena gruntowne obserwacjedzieci nie liczą czasutoteż wystarcza im gowystarcza im go naim go na gruntownego na gruntowne obserwacjetoteż wystarcza im go nawystarcza im go na gruntowneim go na gruntowne obserwacje

Nauczmy się żyć z zegarkiem w ręku. Podobno szczęśliwi czasu nie liczą. Ale w pewnych sytuacjach może to bardzo komplikować życie. A po co? -Anonim
nauczmy-ę-żyć-z-zegarkiem-w-ręku-podobno-szczęśliwi-czasu-nie-liczą-ale-w-pewnych-sytuacjach-może-to-bardzo-komplikować-życie-a-po-co
Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca. -Gabriela Zapolska
są-różne-dzieci-dzieci-serca-dzieci-krwi-dzieci-obowiązku-najszczęśliwsze-są-dzieci-serca
niektórzy-myślą-że świat-jest nieob­licza­ny-ale-tak-na prawdę-to człowiek-jest nieob­licza­ny-~ pa­weł-rychlica 
Cynik to facet, który przez obserwację widzi rzeczy takimi, jakie są, a nie jakimi być powinny. -Ambrose Bierce
cynik-to-facet-który-przez-obserwację-widzi-rzeczy-takimi-jakie-są-a-nie-jakimi-być-powinny