Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.


dziecko-chce-być-dobre-jeśli-nie-umie-naucz-jeśli-nie-wie-wytłumacz-jeśli-nie-może-pomóż
janusz korczakdzieckochcebyćdobrejeślinieumienauczwiewytłumaczmożepomóżdziecko chcechce byćbyć dobrejeśli nienie umieumienauczjeśli nienie wiewiewytłumaczjeśli nienie możemożepomóżdziecko chce byćchce być dobrejeśli nie umienie umiejeśli nie wienie wiejeśli nie możenie możedziecko chce być dobrejeśli nie umiejeśli nie wiejeśli nie może

Jeśli siła po­lega na po­kony­waniu prob­lemów w po­jedynkę, to nie chcę być sil­na. Jeśli mądrość po­lega na kiero­waniu się w życiu wyłącznie głosem rozsądku to nie chcę być mądra.Bo­gowie może is­tnieją, a może nie. Dlacze­go więc i tak w nich nie wie­rzyć? Jeśli to wszys­tko praw­da, to po śmier­ci tra­fisz w przy­jem­ne miej­sce, a jeśli nie, to prze­cież nic nie tracisz.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Pier­wsze: nie myśl! Dru­gie: jeśli myślisz, nie mów! Trze­cie: jeśli mówisz, nie pisz! Czwar­te: jeśli piszesz, nie podpisuj! Piąte: jeśli pod­pi­sujesz, nie dziw się.Pobłażliwość, jeśli nie chce pobudzić niesprawiedliwości, nie może być zbyt wielka.Po co żyć, jeśli i tak umrzemy, po co mieć, jeśli nicze­go nie za­bie­rze­my na drugą stronę, po co wie­dzieć, jeśli i tak zapomnimy... Po to aby mieć miłe wspom­nienia i swoją dumę