Dziecko, które dojrzało i odwykło od matki, znajdzie ucieczkę, dopiero znalazłszy kochaną kobietę. Ona jedna da mu znowu wewnętrzną jedność.


dziecko-które-dojrzało-i-odwykło-od-matki-znajdzie-ucieczkę-dopiero-znalazłszy-kochaną-kobietę-ona-jedna-da-mu-znowu-wewnętrzną-jedność
antoine de saint - exuperydzieckoktóredojrzałoodwykłoodmatkiznajdzieucieczkędopieroznalazłszykochanąkobietęonajednadamuznowuwewnętrznąjednośćktóre dojrzałodojrzało ii odwykłoodwykło odod matkiznajdzie ucieczkędopiero znalazłszyznalazłszy kochanąkochaną kobietęona jednajedna dada mumu znowuznowu wewnętrznąwewnętrzną jednośćktóre dojrzało idojrzało i odwykłoi odwykło ododwykło od matkidopiero znalazłszy kochanąznalazłszy kochaną kobietęona jedna dajedna da muda mu znowumu znowu wewnętrznąznowu wewnętrzną jednośćktóre dojrzało i odwykłodojrzało i odwykło odi odwykło od matkidopiero znalazłszy kochaną kobietęona jedna da mujedna da mu znowuda mu znowu wewnętrznąmu znowu wewnętrzną jednośćktóre dojrzało i odwykło oddojrzało i odwykło od matkiona jedna da mu znowujedna da mu znowu wewnętrznąda mu znowu wewnętrzną jedność

Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie.Fortuna nie przyjdzie po mężczyznę, musi jej szukać; kobietę i w domu znajdzie.Czas oznacza jedynie ucieczkę przedmiotów, które wydawały się prawdziwe.Z dwóch kobiet zakochanych w tym samym mężczyźnie jedna jest nieszczęśliwa. Z dwu mężczyzn kochających jedną kobietę ktoś z nich jest durniem.Stąd pochodzi ten idealny wyraz poczucia bezpieczeństwa, jaki mają młode matki: dziecko w ich ramionach zabezpiecza je przed krańcowością uczuć.Małżeństwo porównać by można do procesu - zawsze się w nim znajdzie jedna strona poszkodowana.