dzielę się z tobą - celebrując więc przes­tań wyświet­lać ten swój film jak­byś chciał mnie wywrócić na drugą tę bar­dziej uległą stronę nie będę przes­tań cmo­kać i gładzić jak psa jes­tem za duża i warczę drapię gryzę i chra­pię jak miś a na dru­gie mam - Ryś 


dzielę ę-z tobą- celebrując-więc-przes­ń-wyświet­ć-ten-swój-film-jak­byś-chciał-mnie-wywróć-na-drugą-tę-bar­dziej-uległą
gaiadzielę sięz tobą celebrującwięcprzes­tańwyświet­laćtenswójfilmjak­byśchciałmniewywrócićnadrugąbar­dziejuległąstronęniebędęcmo­kaći gładzićjak psajes­temza dużawarczędrapięgryzęi chra­pięjak miśna dru­giemam ryś dzielę się z tobą celebrując więcwięc przes­tańprzes­tań wyświet­laćwyświet­lać tenten swójswój filmfilm jak­byśjak­byś chciałchciał mniemnie wywrócićwywrócić nana drugądrugą tętę bar­dziejbar­dziej uległąuległą stronęstronę nienie będębędę przes­tańprzes­tań cmo­kaćcmo­kać i gładzići gładzić jak psajak psa jes­temjes­tem za dużaza duża ii warczęwarczę drapiędrapię gryzęgryzę i chra­pięi chra­pię jak miśna dru­gie mam celebrując więc przes­tańwięc przes­tań wyświet­laćprzes­tań wyświet­lać tenwyświet­lać ten swójten swój filmswój film jak­byśfilm jak­byś chciałjak­byś chciał mniechciał mnie wywrócićmnie wywrócić nawywrócić na drugąna drugą tędrugą tę bar­dziejtę bar­dziej uległąbar­dziej uległą stronęuległą stronę niestronę nie będęnie będę przes­tańbędę przes­tań cmo­kaćprzes­tań cmo­kać i gładzićcmo­kać i gładzić jak psai gładzić jak psa jes­temjak psa jes­tem za dużajes­tem za duża iza duża i warczęi warczę drapięwarczę drapię gryzędrapię gryzę i chra­pięgryzę i chra­pię jak miśjak miś a na dru­giea na dru­gie mam

Jeśli to co widzisz Ci nie wys­tar­cza, przes­tań szu­kać we mnie te­go, cze­go już nie ma. -AnDree
jeśli-to co widzisz-ci nie wys­tar­cza-przes­ń-szu­kać-we mnie-te­go-cze­go-już-nie 
Przes­tań cze­kać. Brak od­po­wie­dzi to też odpowiedź. -respirer
przes­ń-cze­kać-brak od­po­wie­dzi-to też-odpowiedź
Jak­byś Mnie pot­rze­bowała jes­tem w kosmosie. Kręcę się po or­bi­cie mam się znakomicie  -2cherry5
jak­byś-mnie-pot­rze­bowała-jes­tem-w kosmosie-kręcę ę-po or­bi­cie-mam ę-znakomicie