Dzielny nauczyciel umie innych uczyć nawet tego, na czym sam się nie zna.


dzielny-nauczyciel-umie-innych-uczyć-nawet-tego-na-czym-sam-ę-nie-zna
tadeusz kotarbińskidzielnynauczycielumieinnychuczyćnawettegonaczymsamsięnieznadzielny nauczycielnauczyciel umieumie innychinnych uczyćuczyć nawetnawet tegona czymczym samsam sięsię nienie znadzielny nauczyciel umienauczyciel umie innychumie innych uczyćinnych uczyć nawetuczyć nawet tegona czym samczym sam sięsam się niesię nie znadzielny nauczyciel umie innychnauczyciel umie innych uczyćumie innych uczyć nawetinnych uczyć nawet tegona czym sam sięczym sam się niesam się nie znadzielny nauczyciel umie innych uczyćnauczyciel umie innych uczyć nawetumie innych uczyć nawet tegona czym sam się nieczym sam się nie zna

Dzielny nauczyciel umie innych nauczyć nawet tego, na czym sam się nie zna.Uczyć innych to uczyć się po raz drugi.Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie. Podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.Kto sam z sobą się nudzi, niech pomyśli czym dopiero jest dla innych.Człowiek mądry umie uczyć się od wrogów.