Dziesięć lat temu włożyłam pierwszy raz pulower, i odtąd ludzie zaczęli się na mnie patrzeć jak bym miała dwie głowy.


dziesięć-lat-temu-włożyłam-pierwszy-raz-pulower-i-odtąd-ludzie-zaczęli-ę-na-mnie-patrzeć-jak-bym-miała-dwie-głowy
marilyn monroedziesięćlattemuwłożyłampierwszyrazpulowerodtądludziezaczęlisięnamniepatrzećjakbymmiaładwiegłowydziesięć latlat temutemu włożyłamwłożyłam pierwszypierwszy razraz puloweri odtądodtąd ludzieludzie zaczęlizaczęli sięsię nana mniemnie patrzećpatrzeć jakjak bymbym miałamiała dwiedwie głowydziesięć lat temulat temu włożyłamtemu włożyłam pierwszywłożyłam pierwszy razpierwszy raz puloweri odtąd ludzieodtąd ludzie zaczęliludzie zaczęli sięzaczęli się nasię na mniena mnie patrzećmnie patrzeć jakpatrzeć jak bymjak bym miałabym miała dwiemiała dwie głowydziesięć lat temu włożyłamlat temu włożyłam pierwszytemu włożyłam pierwszy razwłożyłam pierwszy raz puloweri odtąd ludzie zaczęliodtąd ludzie zaczęli sięludzie zaczęli się nazaczęli się na mniesię na mnie patrzećna mnie patrzeć jakmnie patrzeć jak bympatrzeć jak bym miałajak bym miała dwiebym miała dwie głowydziesięć lat temu włożyłam pierwszylat temu włożyłam pierwszy raztemu włożyłam pierwszy raz puloweri odtąd ludzie zaczęli sięodtąd ludzie zaczęli się naludzie zaczęli się na mniezaczęli się na mnie patrzećsię na mnie patrzeć jakna mnie patrzeć jak bymmnie patrzeć jak bym miałapatrzeć jak bym miała dwiejak bym miała dwie głowy

stanęła na środ­ku par­ku, wys­ta­wiła ręce w góry i tańczyła w deszczu, jak­by nig­dy go nie widziała, jak­by zno­wu miała dziesięć lat.Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak tyl­ko Ty potrafisz Wy­wołaj drżenie na mym stęsknionym ciele Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak­bym miała zniknąć Za­nurz dłonie w mych włosach Dot­knij mnie... Dot­knij tak bym jęczała z roz­koszy Po­daruj spełnienie Dot­knij mnie... Do­tykiem Kochanka...W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem.Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. Ale w dziesięć lat później wygląda ona jak stara prostytutka i jest tak samo nie do zniesienia, jak jej zapach i jej obecność.Sądzę że miałem dob­re sto­sun­ki z rodzi­cami. Bi­li mnie bar­dzo rzadko... Myślę, że w całym moim dzieciństwie uderzy­li mnie tyl­ko raz. Zaczęli mnie bić 23 grud­nia 1942 a skończy­li późną wiosną 1944.Te­raz dzieje się grzechów odpust. Do­piero ra­no, ra­no sie odezwiesz, te­raz Cię cicho błagam - Weź mnie! Jak­by pier­wszy raz żądzy miał być upust Zwie­dzaj mo­je ciało jak­by lądem było. niez­na­nym ni To­bie ni mnie. Od­kryj miej­sca gdzie jest Ci miło, kosztuj mnie, na­wet we śnie. Te­raz ja wspi­nam się po Tobie jak­byś góra był, nie sobą. Zas­ta­nawiasz się co zrobię? Zdobędę szczyt, to będzie Twą nagrodą.