dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera 


dziesięć-stop­-w ska­li-richtera-i-dwa­naście-stop­-w ska­li-beuforta-sto-stop­-celsjusza-i-dwieście-dziesięć-fahrenheita-płyty
inflamesdziesięćstop­niw ska­lirichteradwa­naściebeufortastocelsjuszadwieściefahrenheitapłytytek­to­nicznenaszychwargdop­ro­wadzająsej­smog­ra­fyświatadoszaleństwaksiężyco­weruchydłonipo­wodująprzypływywódmiłosnychkażdaerup­cjawulkanuwyrzu­caw powietrzechmu­rynamiętnościprzywybuchudrżąsercarichtera dziesięć stop­nistop­ni w ska­liw ska­li richterarichtera ii dwa­naściedwa­naście stop­nistop­ni w ska­liw ska­li beufortabeuforta stosto stop­nistop­ni celsjuszacelsjusza ii dwieściedwieście dziesięćdziesięć fahrenheitafahrenheita płytypłyty tek­to­nicznetek­to­niczne naszychnaszych wargwarg dop­ro­wadzajądop­ro­wadzają sej­smog­ra­fysej­smog­ra­fy świataświata dodo szaleństwaszaleństwa księżyco­weksiężyco­we ruchyruchy dłonidłoni po­wodująpo­wodują przypływyprzypływy wódwód miłosnychmiłosnych każdakażda erup­cjaerup­cja wulkanuwulkanu wyrzu­cawyrzu­ca w powietrzew powietrze chmu­rychmu­ry namiętnościprzy wybuchuwybuchu drżądrżą sercaserca dziesięćdziesięć stop­nistop­ni w ska­liw ska­li richtera dziesięć stop­ni w ska­listop­ni w ska­li richteraw ska­li richtera irichtera i dwa­naściei dwa­naście stop­nidwa­naście stop­ni w ska­listop­ni w ska­li beufortaw ska­li beuforta stobeuforta sto stop­nisto stop­ni celsjuszastop­ni celsjusza icelsjusza i dwieściei dwieście dziesięćdwieście dziesięć fahrenheitadziesięć fahrenheita płytyfahrenheita płyty tek­to­nicznepłyty tek­to­niczne naszychtek­to­niczne naszych wargnaszych warg dop­ro­wadzająwarg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fydop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy światasej­smog­ra­fy świata doświata do szaleństwado szaleństwa księżyco­weszaleństwa księżyco­we ruchyksiężyco­we ruchy dłoniruchy dłoni po­wodujądłoni po­wodują przypływypo­wodują przypływy wódprzypływy wód miłosnychwód miłosnych każdamiłosnych każda erup­cjakażda erup­cja wulkanuerup­cja wulkanu wyrzu­cawulkanu wyrzu­ca w powietrzewyrzu­ca w powietrze chmu­ryw powietrze chmu­ry namiętnościnamiętności a przya przy wybuchuprzy wybuchu drżąwybuchu drżą sercadrżą serca dziesięćserca dziesięć stop­nidziesięć stop­ni w ska­listop­ni w ska­li richtera 

Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp. -św. Franciszek z Asyżu
kto-ob­cu­-z ko­bietą-na­rażony-jest na ska­lanie-swe­go-ducha-tak-­mo-jak ten-kto-idzie-przez-ogień-na­raża ę-na po­parze­nie
W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem. -Kazimierz Brandys
w-odczuciu-większoś-ludzi-człowiek-starszy-o-dziesięć-lat-jest-starcem-a-młodszy-o-dziesięć-lat-jest-szczeniakiem
Niczym pąki róż Każda miłość roz­wi­ja Cud- masz świat u stóp K.A.Sz. 04.09.2015r. -Cris
niczym-pąki-róż-każda-miłość-roz­wi­ja-cud-masz-świat-u stóp-kasz-04092015r