dziesięć stop­ni w ska­li Richtera i dwa­naście stop­ni w ska­li Beuforta sto stop­ni Celsjusza i dwieście dziesięć Fahrenheita płyty tek­to­niczne naszych warg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy świata do szaleństwa księżyco­we ruchy dłoni po­wodują przypływy wód miłosnych każda erup­cja wulkanu wyrzu­ca w powietrze chmu­ry namiętności a przy wybuchu drżą serca dziesięć stop­ni w ska­li Richtera 


dziesięć-stop­-w ska­li-richtera-i-dwa­naście-stop­-w ska­li-beuforta-sto-stop­-celsjusza-i-dwieście-dziesięć-fahrenheita-płyty
inflamesdziesięćstop­niw ska­lirichteradwa­naściebeufortastocelsjuszadwieściefahrenheitapłytytek­to­nicznenaszychwargdop­ro­wadzająsej­smog­ra­fyświatadoszaleństwaksiężyco­weruchydłonipo­wodująprzypływywódmiłosnychkażdaerup­cjawulkanuwyrzu­caw powietrzechmu­rynamiętnościprzywybuchudrżąsercarichtera dziesięć stop­nistop­ni w ska­liw ska­li richterarichtera ii dwa­naściedwa­naście stop­nistop­ni w ska­liw ska­li beufortabeuforta stosto stop­nistop­ni celsjuszacelsjusza ii dwieściedwieście dziesięćdziesięć fahrenheitafahrenheita płytypłyty tek­to­nicznetek­to­niczne naszychnaszych wargwarg dop­ro­wadzajądop­ro­wadzają sej­smog­ra­fysej­smog­ra­fy świataświata dodo szaleństwaszaleństwa księżyco­weksiężyco­we ruchyruchy dłonidłoni po­wodująpo­wodują przypływyprzypływy wódwód miłosnychmiłosnych każdakażda erup­cjaerup­cja wulkanuwulkanu wyrzu­cawyrzu­ca w powietrzew powietrze chmu­rychmu­ry namiętnościprzy wybuchuwybuchu drżądrżą sercaserca dziesięćdziesięć stop­nistop­ni w ska­liw ska­li richtera dziesięć stop­ni w ska­listop­ni w ska­li richteraw ska­li richtera irichtera i dwa­naściei dwa­naście stop­nidwa­naście stop­ni w ska­listop­ni w ska­li beufortaw ska­li beuforta stobeuforta sto stop­nisto stop­ni celsjuszastop­ni celsjusza icelsjusza i dwieściei dwieście dziesięćdwieście dziesięć fahrenheitadziesięć fahrenheita płytyfahrenheita płyty tek­to­nicznepłyty tek­to­niczne naszychtek­to­niczne naszych wargnaszych warg dop­ro­wadzająwarg dop­ro­wadzają sej­smog­ra­fydop­ro­wadzają sej­smog­ra­fy światasej­smog­ra­fy świata doświata do szaleństwado szaleństwa księżyco­weszaleństwa księżyco­we ruchyksiężyco­we ruchy dłoniruchy dłoni po­wodujądłoni po­wodują przypływypo­wodują przypływy wódprzypływy wód miłosnychwód miłosnych każdamiłosnych każda erup­cjakażda erup­cja wulkanuerup­cja wulkanu wyrzu­cawulkanu wyrzu­ca w powietrzewyrzu­ca w powietrze chmu­ryw powietrze chmu­ry namiętnościnamiętności a przya przy wybuchuprzy wybuchu drżąwybuchu drżą sercadrżą serca dziesięćserca dziesięć stop­nidziesięć stop­ni w ska­listop­ni w ska­li richtera 

Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp.Niena­wiść jest prze­ciwieństwem miłości. Nie odróżnia się jed­nak ty­le stop­ni i rodzajów niena­wiści, co stop­ni i rodzajów miłości, gdyż „nie ma cza­su” rozróżniać rodzajów zła, od które­go się ucieka, tak jak rozróżnia się dob­ra, których się pragnie.Więzienie może dep­ra­wować ludzi, roz­budzając naj­gor­sze skłon­ności ludzkiej na­tury. Więzienia w większym stop­niu rodzą prze­moc i przestępczość niż przyczy­niają się do kon­struk­tywnej re­soc­ja­lizac­ji. Wy­noszące po­nad 60% wskaźni­ki re­cydy­wy wska­zują, że więzienia stały się drzwiami ob­ro­towy­mi dla osób ska­zanych za przestępstwa kryminalne.W odczuciu większości ludzi człowiek starszy o dziesięć lat jest starcem, a młodszy o dziesięć lat jest szczeniakiem.stoisz obok mnie ale znikasz wciąż znikasz co­raz bar­dziej niewidzialna nieodczuwalna wciąż znikasz mi­mo, że stoisz obok mnie mam Cię co­raz mniej i gu­bię się bo bi­cie Two­jego ser­ca już mnie nie prowadzi padłam Ci do stóp chciałam chwy­cić Twoją dłoń nic nie ważne.. pa­mięć Two­ja była studnią te­raz to tyl­ko kałuża kiedyś też będziesz samotna u Twoich stóp ok­ruszki mo­jego serca lecz Ty pat­rzysz w niebo nie widzisz kruszysz bardziej Niczym pąki róż Każda miłość roz­wi­ja Cud- masz świat u stóp K.A.Sz. 04.09.2015r.