dziesięciu po­laczków na sza­li prawości pod­no­si do góry ziaren­ko piasku każdy przew­ra­ca swoją klepsydrę by sy­pać żwirem do cudzej kuwety a to śmierdzi niestety in­sp. Onejka 


dziesięciu-po­laczków-na sza­li-prawoś-pod­no­-do góry-ziaren­ko-piasku-każdy-przew­ra­ca-swoją-klepsydrę-by-sy­pać-żwirem-do
dark smurfdziesięciupo­laczkówna sza­liprawościpod­no­sido góryziaren­kopiaskukażdyprzew­ra­caswojąklepsydrębysy­paćżwiremdocudzejkuwetyto śmierdziniestetyin­sponejka dziesięciu po­laczkówpo­laczków na sza­lina sza­li prawościprawości pod­no­sipod­no­si do górydo góry ziaren­koziaren­ko piaskupiasku każdykażdy przew­ra­caprzew­ra­ca swojąswoją klepsydręklepsydrę byby sy­paćsy­pać żwiremżwirem dodo cudzejcudzej kuwetyto śmierdzi niestetyniestety in­spdziesięciu po­laczków na sza­lipo­laczków na sza­li prawościna sza­li prawości pod­no­siprawości pod­no­si do górypod­no­si do góry ziaren­kodo góry ziaren­ko piaskuziaren­ko piasku każdypiasku każdy przew­ra­cakażdy przew­ra­ca swojąprzew­ra­ca swoją klepsydręswoją klepsydrę byklepsydrę by sy­paćby sy­pać żwiremsy­pać żwirem dożwirem do cudzejdo cudzej kuwetykuwety a to śmierdzia to śmierdzi niestetyto śmierdzi niestety in­sp

Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety...Każdy - świado­mie lub nie, wie­rzy w swoją drugą połówkę z którą będzie zdo­bywać góry Za młodu przew­ra­camy góry. Na sta­rość wyg­rze­buje­my się spod nich.Nie wie­działem, że ad­mi­nis­tra­torzy mo­nito­rują tek­sty pod­czas ich za­mie­szcza­nia ... nies­te­ty ... nie dzieje się dob­rze! Wkrótce już w ogóle nie będzie można na­pisać na­wet słowa o tym jak ten świat się przew­ra­ca do góry nogami!!! Szukanie -to zbiera­nie ziaren piasku do sita Szukanie -to łapa­nie kro­pel deszczu w chusteczkę Szukanie -to kocha­nie ciebie ta­kiego ja­ki jes­teś ® by Mrs Vercetti fa­le jeziora w zamyśleniu snują się leniwie łas­kocząc kamienie pie­szcząc ziaren­ka piasku z westchnieniem pow­ra­cają do jeziora za­bierając wspomnienia i drob­ne patyczki aby powrócić jeszcze kiedyś *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki