Dziew­częta wcześniej czują, niźli chłop­cy myślą.


dziew­czę-wcześniej-czują-źli-chłop­cy-myślą
françois-marie arouet de voltaire (wolter)dziew­czętawcześniejczująniźlichłop­cymyślądziew­częta wcześniejwcześniej czująniźli chłop­cychłop­cy myślądziew­częta wcześniej czująniźli chłop­cy myślą

Dziewczęta wcześniej czują, niźli chłopcy myślą.pada wil­gotnieją no­sy zbłąka­nych pijacząt smog si­ka na parasole dziew­częta mają mokro chłop­cy zamoczą w suchych pokojach matką wódką go­reją przełyki niena­syco­ne syny na ulicach ze szmat ciekną resztki roz­puszczo­nej spermy ra­no wyj­dzie słońce zas­chną winy zep­chnie je do studzienki miotłą dozorca i tyl­ko w za­pachu ciał czuć będzie jeszcze ob­ce smrody Ra­nisz,ra­nisz każde­go dnia mówiąc wszys­tkim naokoło to sa­mo,te wszys­tkie dziew­czy­ny,które usłyszały od Ciebie ty­le ciepłych słów,ty­le kom­ple­mentów jak myślisz co One te­raz myślą? Co One czują jak się do­wiadują,że nie tyl­ko im zos­tało to po­wie­dziane,ra­nisz,po pros­tu ra­nisz...zro­zum to wreszcie i nie rób te­go więcej.Dziew­czętom trud­no tra­fić na książąt, czują się więc od ra­zu jak królewny.Daw­niej dziew­częta ru­mieniły się gdy się wstydziły. Dziś się wstydzą gdy się rumienią.już od pra­daw­nych czasów Ewy i Ada­ma - tak w wiel­kiej ta­jem­ni­cy twier­dzi mo­ja ma­ma - chłop­cy w miłości naj­pierw ,,zakładają mowę