dziew­czy­na jest jak słońce, świeci gdy wszys­cy oczy ot­warte mają...... kochanką jak księżyc zaczy­na świecić gdy wszys­cy oczy za­mykają...więc zos­tań mą dobą nie bądź tyl­ko chwilą 


dziew­czy­na-jest jak słoń-świeci-gdy-wszys­cy-oczy-ot­warte-mają-kochanką jak księżyc-zaczy­na-świecić-gdy-wszys­cy-oczy
amicusamicodziew­czy­najest jak słońceświecigdywszys­cyoczyot­wartemająkochanką jak księżyczaczy­naświecićza­mykająwięczos­tańmą dobąnie bądźtyl­kochwilą dziew­czy­na jest jak słońceświeci gdygdy wszys­cywszys­cy oczyoczy ot­warteot­warte mająmają kochanką jak księżyckochanką jak księżyc zaczy­nazaczy­na świecićświecić gdygdy wszys­cywszys­cy oczyoczy za­mykająwięcza­mykająwięc zos­tańzos­tań mą dobąmą dobą nie bądźnie bądź tyl­kotyl­ko chwilą świeci gdy wszys­cygdy wszys­cy oczywszys­cy oczy ot­warteoczy ot­warte mająot­warte mają kochanką jak księżycmają kochanką jak księżyc zaczy­nakochanką jak księżyc zaczy­na świecićzaczy­na świecić gdyświecić gdy wszys­cygdy wszys­cy oczywszys­cy oczy za­mykająwięcoczy za­mykająwięc zos­tańza­mykająwięc zos­tań mą dobązos­tań mą dobą nie bądźmą dobą nie bądź tyl­konie bądź tyl­ko chwilą 

Czy wiesz, że Two­je oczy Spa­lają mnie jak ogień Gdy pat­rzę w Two­je oczy Zaczy­na się dzień  -Kazik Staszewski
czy-wiesz-że two­-oczy-spa­lają-mnie-jak ogień-gdy-pat­rzę-w two­-oczy-zaczy­na ę-dzień 
...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy... -Majka_Majdan
bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy