dziew­czy­na jest jak słońce, świeci gdy wszys­cy oczy ot­warte mają...... kochanką jak księżyc zaczy­na świecić gdy wszys­cy oczy za­mykają...więc zos­tań mą dobą nie bądź tyl­ko chwilą 


dziew­czy­na-jest jak słoń-świeci-gdy-wszys­cy-oczy-ot­warte-mają-kochanką jak księżyc-zaczy­na-świecić-gdy-wszys­cy-oczy
amicusamicodziew­czy­najest jak słońceświecigdywszys­cyoczyot­wartemająkochanką jak księżyczaczy­naświecićza­mykająwięczos­tańmą dobąnie bądźtyl­kochwilą dziew­czy­na jest jak słońceświeci gdygdy wszys­cywszys­cy oczyoczy ot­warteot­warte mająmają kochanką jak księżyckochanką jak księżyc zaczy­nazaczy­na świecićświecić gdygdy wszys­cywszys­cy oczyoczy za­mykająwięcza­mykająwięc zos­tańzos­tań mą dobąmą dobą nie bądźnie bądź tyl­kotyl­ko chwilą świeci gdy wszys­cygdy wszys­cy oczywszys­cy oczy ot­warteoczy ot­warte mająot­warte mają kochanką jak księżycmają kochanką jak księżyc zaczy­nakochanką jak księżyc zaczy­na świecićzaczy­na świecić gdyświecić gdy wszys­cygdy wszys­cy oczywszys­cy oczy za­mykająwięcoczy za­mykająwięc zos­tańza­mykająwięc zos­tań mą dobązos­tań mą dobą nie bądźmą dobą nie bądź tyl­konie bądź tyl­ko chwilą 

Czy wiesz, że Two­je oczy Spa­lają mnie jak ogień Gdy pat­rzę w Two­je oczy Zaczy­na się dzień Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Ra­nisz,ra­nisz każde­go dnia mówiąc wszys­tkim naokoło to sa­mo,te wszys­tkie dziew­czy­ny,które usłyszały od Ciebie ty­le ciepłych słów,ty­le kom­ple­mentów jak myślisz co One te­raz myślą? Co One czują jak się do­wiadują,że nie tyl­ko im zos­tało to po­wie­dziane,ra­nisz,po pros­tu ra­nisz...zro­zum to wreszcie i nie rób te­go więcej.dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem Za­mykają Ci oczy Każą nie patrzeć Gdy sa­mi biorą nóż Za­dają ciosy Mówią,że to grzech Za­kazują Ci tych czynów Gdy sa­mi biorą pistolet Strzelają Grożą karą Straszą odpowiedzialnością Gdy sa­mi to robią Zabijają ...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy...