dziew­czy­no jesienna bądź … ta­ka nienasycona niecodzienna ta­ka … jak na dworze burza z pioru­nami i wichurą która wszys­tko wzburza bądź ... moją obsesją głęboką życia refleksją moim bądź zniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniem ek­stazą bądź i szałem ma­gicznym zaklęciem które be­zus­tannie szeptałem 


dziew­czy­no-jesienna-bądź-­ka-nienasycona-niecodzienna-­ka-jak-na dworze-burza-z-pioru­nami-i wichurą-która-wszys­tko-wzburza-bądź
maverick123dziew­czy­nojesiennabądźta­kanienasyconaniecodziennajakna dworzeburzapioru­namii wichurąktórawszys­tkowzburzamojąobsesjągłębokążyciarefleksjąmoimzniewoleniemzdu­mieniemi zwątpieniemek­staząi szałemma­gicznymzaklęciemktórebe­zus­tannieszeptałem dziew­czy­no jesiennajesienna bądźbądź …… ta­kata­ka nienasyconanienasycona niecodziennaniecodzienna ta­kata­ka …… jakjak na dworzena dworze burzaburza zz pioru­namipioru­nami i wichurąi wichurą któraktóra wszys­tkowszys­tko wzburzawzburza bądźbądźmojąmoją obsesjąobsesją głębokągłęboką życiażycia refleksjąrefleksją moimmoim bądźbądź zniewoleniemzniewoleniem zdu­mieniemzdu­mieniem i zwątpieniemi zwątpieniem ek­staząek­stazą bądźbądź i szałemi szałem ma­gicznymma­gicznym zaklęciemzaklęciem którektóre be­zus­tanniebe­zus­tannie szeptałem dziew­czy­no jesienna bądźjesienna bądź …bądź … ta­ka… ta­ka nienasyconata­ka nienasycona niecodziennanienasycona niecodzienna ta­kaniecodzienna ta­ka …ta­ka … jak… jak na dworzejak na dworze burzana dworze burza zburza z pioru­namiz pioru­nami i wichurąpioru­nami i wichurą którai wichurą która wszys­tkoktóra wszys­tko wzburzawszys­tko wzburza bądźwzburza bądźbądź mojąmoją obsesjąmoją obsesją głębokąobsesją głęboką życiagłęboką życia refleksjążycia refleksją moimrefleksją moim bądźmoim bądź zniewoleniembądź zniewoleniem zdu­mieniemzniewoleniem zdu­mieniem i zwątpieniemzdu­mieniem i zwątpieniem ek­staząi zwątpieniem ek­stazą bądźek­stazą bądź i szałembądź i szałem ma­gicznymi szałem ma­gicznym zaklęciemma­gicznym zaklęciem którezaklęciem które be­zus­tanniektóre be­zus­tannie szeptałem 

Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażania bądź w słowie, bądź w pamięci, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami etycznymi czy moralnymi. (o surrealizmie)Sztu­ka jest od­twarza­niem rzeczy, bądź kon­struowa­niem form, bądź wy­rażaniem przeżyć - jeśli wytwór te­go od­twarza­nia, kon­struowa­nia, wy­rażania jest zdol­ny zachwy­cać bądź wzruszać, bądź wstrząsać.