Dziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw, które nig­dy się nie zdarzą.


dziewięćdziesiąt-pro­cent-naszych-zmar­twień-do­tyczy-spraw-które-nig­dy ę-nie zdarzą
margaret thatcherdziewięćdziesiątpro­centnaszychzmar­twieńdo­tyczysprawktórenig­dy sięnie zdarządziewięćdziesiąt pro­centpro­cent naszychnaszych zmar­twieńzmar­twień do­tyczydo­tyczy sprawktóre nig­dy sięnig­dy się nie zdarządziewięćdziesiąt pro­cent naszychpro­cent naszych zmar­twieńnaszych zmar­twień do­tyczyzmar­twień do­tyczy sprawktóre nig­dy się nie zdarządziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twieńpro­cent naszych zmar­twień do­tyczynaszych zmar­twień do­tyczy sprawdziewięćdziesiąt pro­cent naszych zmar­twień do­tyczypro­cent naszych zmar­twień do­tyczy spraw

Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które się nie zdarzą.Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarzą.Dziewięćdziesiąt procent naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie zdarząDziewięćdziesiąt pro­cent praw­dzi­wej miłości to moc­ne, czer­wieniące uszy zakłopotanie.Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.) Szczęście: nie uważać zwykłych zmar­twień za katastrofy.