Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością.


dziewictwo-jest-siostrą-aniołów-własnośą-dobra-klęską-diabła-władaniem-wiary-udziela-łaski-i-jest-niezwyciężoną-doskonałośą
emil zoladziewictwojestsiostrąaniołówwłasnościądobraklęskądiabławładaniemwiaryudzielałaskiniezwyciężonądoskonałościądziewictwo jestjest siostrąsiostrą aniołówwłasnością dobraklęską diabławładaniem wiaryudziela łaskiłaski ii jestjest niezwyciężonąniezwyciężoną doskonałościądziewictwo jest siostrąjest siostrą aniołówudziela łaski iłaski i jesti jest niezwyciężonąjest niezwyciężoną doskonałościądziewictwo jest siostrą aniołówudziela łaski i jestłaski i jest niezwyciężonąi jest niezwyciężoną doskonałościąudziela łaski i jest niezwyciężonąłaski i jest niezwyciężoną doskonałością

nad górą smutków wi­dać ocza­mi wiary tęczę aniołów...Dziewictwo: Niejedno dziewictwo ciotka uratowała.Ze wszystkich klęsk miłosnych klęską najdotkliwszą jest ta, którą przynosi zagłada miłości. Tylko ta klęska ostateczna już nie rani.Doskonałością w miłości jest posiadanie.Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia; jest jego ozdobą, doskonałością i sławą.Siła ko­nie­czności jest niezwyciężona.