Dzisiaj miłość jest ogniem przytłumionym podczas gdy nadzy ludzie umierają z zimna ściskając chciwymi palcami kawałki rzeczy, które upierają się ciągle nazywać miłością.


dzisiaj-miłość-jest-ogniem-przytłumionym-podczas-gdy-nadzy-ludzie-umierają-z-zimna-ściskając-chciwymi-palcami-kawałki-rzeczy-które-upierają
michel quoistdzisiajmiłośćjestogniemprzytłumionympodczasgdynadzyludzieumierajązimnaściskającchciwymipalcamikawałkirzeczyktóreupierająsięciąglenazywaćmiłościądzisiaj miłośćmiłość jestjest ogniemogniem przytłumionymprzytłumionym podczaspodczas gdygdy nadzynadzy ludzieludzie umierająumierają zz zimnazimna ściskającściskając chciwymichciwymi palcamipalcami kawałkikawałki rzeczyktóre upierająupierają sięsię ciągleciągle nazywaćnazywać miłościądzisiaj miłość jestmiłość jest ogniemjest ogniem przytłumionymogniem przytłumionym podczasprzytłumionym podczas gdypodczas gdy nadzygdy nadzy ludzienadzy ludzie umierająludzie umierają zumierają z zimnaz zimna ściskajączimna ściskając chciwymiściskając chciwymi palcamichciwymi palcami kawałkipalcami kawałki rzeczyktóre upierają sięupierają się ciąglesię ciągle nazywaćciągle nazywać miłością

Podczas gdy sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz, szczęście oznacza, że potrafisz się cieszyć z rzeczy, które masz.Jesteśmy ciągle więźniami komunizmu, a przecież dla nas w Rosji komunizm jest zdechłym psem, podczas gdy dla wielu ludzi na Zachodzie jest ciągle żyjącym lwem.Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością.Jutro, jutro! tylko nie dzisiaj, Mówią ciągle gnuśni ludzie.Miłość jest poetycznym złudzeniem, które żeby długo zatrzymać, nie trzeba dotykać palcami jak bańki z mydła, bo zmienia się w kroplę brudnej wody.Nie wiem, jak wyglądam w oczach świata, lecz dla siebie jestem tylko chłopcem bawiącym się na morskim brzegu, pochylającym się i znajdującym piękniejszą muszelkę lub kamień gładszy niż inne, podczas gdy wielki ocean prawdy jest ciągle zakryty przede mną.