Dzisiaj miłość jest ogniem przytłumionym podczas gdy nadzy ludzie umierają z zimna ściskając chciwymi palcami kawałki rzeczy, które upierają się ciągle nazywać miłością.


dzisiaj-miłość-jest-ogniem-przytłumionym-podczas-gdy-nadzy-ludzie-umierają-z-zimna-ściskając-chciwymi-palcami-kawałki-rzeczy-które-upierają
michel quoistdzisiajmiłośćjestogniemprzytłumionympodczasgdynadzyludzieumierajązimnaściskającchciwymipalcamikawałkirzeczyktóreupierająsięciąglenazywaćmiłościądzisiaj miłośćmiłość jestjest ogniemogniem przytłumionymprzytłumionym podczaspodczas gdygdy nadzynadzy ludzieludzie umierająumierają zz zimnazimna ściskającściskając chciwymichciwymi palcamipalcami kawałkikawałki rzeczyktóre upierająupierają sięsię ciągleciągle nazywaćnazywać miłościądzisiaj miłość jestmiłość jest ogniemjest ogniem przytłumionymogniem przytłumionym podczasprzytłumionym podczas gdypodczas gdy nadzygdy nadzy ludzienadzy ludzie umierająludzie umierają zumierają z zimnaz zimna ściskajączimna ściskając chciwymiściskając chciwymi palcamichciwymi palcami kawałkipalcami kawałki rzeczyktóre upierają sięupierają się ciąglesię ciągle nazywaćciągle nazywać miłością

Podczas gdy sukces oznacza, że masz rzeczy, których pragniesz, szczęście oznacza, że potrafisz się cieszyć z rzeczy, które masz. -Bodo Schafer
podczas-gdy-sukces-oznacza-że-masz-rzeczy-których-pragniesz-szczęście-oznacza-że-potrafisz-ę-cieszyć-z-rzeczy-które-masz
Jesteśmy ciągle więźniami komunizmu, a przecież dla nas w Rosji komunizm jest zdechłym psem, podczas gdy dla wielu ludzi na Zachodzie jest ciągle żyjącym lwem. -Aleksander Sołżenicyn
jesteśmy-ągle-więźniami-komunizmu-a-przecież-dla-nas-w-rosji-komunizm-jest-zdechłym-psem-podczas-gdy-dla-wielu-ludzi-na-zachodzie-jest-ągle
Dziś miłość jest - tyl­ko miłością, wróćmy do czasów gdy miłość była - aż miłością. -Nicole
dziś-miłość-jest - tyl­ko-miłośą-wróćmy-do czasów-gdy-miłość-była- aż miłośą
Miłość jest poetycznym złudzeniem, które żeby długo zatrzymać, nie trzeba dotykać palcami jak bańki z mydła, bo zmienia się w kroplę brudnej wody. -Józef Ignacy Kraszewski
miłość-jest-poetycznym-złudzeniem-które-żeby-długo-zatrzymać-nie-trzeba-dotykać-palcami-jak-bańki-z-mydła-bo-zmienia-ę-w-kroplę-brudnej