Dziur­ka w Czasie W sa­nato­rium je­den rencista Grając z eme­rytką Asią w wis­ta Przez dziurkę w czasie Chciał z Asią na basen Lecz przysnął i dziur­ka przyschła.


dziur­ka-w czasie-w-­nato­rium-­den-rencista-grając-z eme­rytką-asią-w wis­-przez-dziurkę-w czasie-chciał-z asią-na basen-lecz
awatardziur­kaw czasiesa­nato­riumje­denrencistagrającz eme­rytkąasiąw wis­taprzezdziurkęw czasiechciałz asiąna basenleczprzysnąłi dziur­kaprzyschładziur­ka w czasiew czasie ww sa­nato­riumsa­nato­rium je­denje­den rencistarencista grającgrając z eme­rytkąz eme­rytką asiąasią w wis­taw wis­ta przezprzez dziurkędziurkę w czasiew czasie chciałchciał z asiąz asią na basenna basen leczlecz przysnąłprzysnął i dziur­kai dziur­ka przyschładziur­ka w czasie ww czasie w sa­nato­riumw sa­nato­rium je­densa­nato­rium je­den rencistaje­den rencista grającrencista grając z eme­rytkągrając z eme­rytką asiąz eme­rytką asią w wis­taasią w wis­ta przezw wis­ta przez dziurkęprzez dziurkę w czasiedziurkę w czasie chciałw czasie chciał z asiąchciał z asią na basenz asią na basen leczna basen lecz przysnąłlecz przysnął i dziur­kaprzysnął i dziur­ka przyschła

próbo­wania to ja mam po dziur­ki w nosie, gdy usza­mi wychodzi mi już zapominanie.Nie od dzi­siaj wiado­mo, że świat jest nies­pra­wied­li­wy. Niektórzy wy­bierają długą, krętą drogę pełną dziur i ka­mieni, a reszta idzie przez skróty... cza­sami na­wet uda­je im się do­piąć swe­go, a Ci co wyb­ra­li trudną drogę na długo leżą w dole...Małżeństwo: przez jakiś czas związek, po pewnym czasie - spisek.Czym bar­dziej ory­ginal­ne od­kry­cie, tym bar­dziej oczy­wis­te wy­daje się po ja­kimś czasie.Każde życie jest przeprawą przez rzekę, a człowiek dobija do drugiego brzegu lub tonie w czasie przeprawy.