Dziw­ka jest dum­na z te­go, że jej wdzięki są pos­trachem zrzędnej cno­ty i małżeńskiego łoża.


dziw­ka-jest dum­na-z te­go-że jej-wdzięki-są pos­trachem-zrzędnej-cno­ty-i łżeńskiego-łoża
edward youngdziw­kajest dum­naz te­goże jejwdziękisą pos­trachemzrzędnejcno­tyi małżeńskiegołożadziw­ka jest dum­najest dum­na z te­goże jej wdziękiwdzięki są pos­trachemsą pos­trachem zrzędnejzrzędnej cno­tycno­ty i małżeńskiegoi małżeńskiego łożadziw­ka jest dum­na z te­goże jej wdzięki są pos­trachemwdzięki są pos­trachem zrzędnejsą pos­trachem zrzędnej cno­tyzrzędnej cno­ty i małżeńskiegocno­ty i małżeńskiego łożaże jej wdzięki są pos­trachem zrzędnejwdzięki są pos­trachem zrzędnej cno­tysą pos­trachem zrzędnej cno­ty i małżeńskiegozrzędnej cno­ty i małżeńskiego łożaże jej wdzięki są pos­trachem zrzędnej cno­tywdzięki są pos­trachem zrzędnej cno­ty i małżeńskiegosą pos­trachem zrzędnej cno­ty i małżeńskiego łoża

Nie dziw, że młoda ni­kogo nie miała; Sko­ro jej wygląd jak pas cno­ty działa.Cno­ta skarb wie­czny, cno­ta klej­not drogi.Przy­jaźń - ty­le teorii i słów na ok­reśle­nie jej is­tnieje, a jed­nak tyl­ko te naj­praw­dziw­sze uczu­cia po­kazują, że i tak nic nie jest w sta­nie za­mieścić jej wiel­kiego wy­miaru w tekście.pokój ducha ukłon w stronę rozpaczy wokół wszys­tko krzyczy wokół wszys­tko tańczy roz­pa­dam się układam w nieporozumienie całuje us­ta nieprzyjaciela siedzące­go we mnie od lat to dziw­ne jest stworze­nie kreuje cały świat grzesze­nie jest wiarygodne bez­bron­nie poddany składam karbin nie chcę być na tej wojnie prze­ciw­ko sobie strzał ostateczny miłość nie pieści cno­ta nie pieprzy mo­ral­ny kręgosłup pogięty Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze.Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu.