Dziwne, że ludzie mogą myśleć o śmierci, kiedy jest tyle do zrobienia w życiu.


dziwne-że-ludzie-mogą-myść-o-śmierci-kiedy-jest-tyle-do-zrobienia-w-życiu
peter sellersdziwneżeludziemogąmyślećśmiercikiedyjesttyledozrobieniażyciuże ludzieludzie mogąmogą myślećmyśleć oo śmiercikiedy jestjest tyletyle dodo zrobieniazrobienia ww życiuże ludzie mogąludzie mogą myślećmogą myśleć omyśleć o śmiercikiedy jest tylejest tyle dotyle do zrobieniado zrobienia wzrobienia w życiuże ludzie mogą myślećludzie mogą myśleć omogą myśleć o śmiercikiedy jest tyle dojest tyle do zrobieniatyle do zrobienia wdo zrobienia w życiuże ludzie mogą myśleć oludzie mogą myśleć o śmiercikiedy jest tyle do zrobieniajest tyle do zrobienia wtyle do zrobienia w życiu

Myśleć ciągle o grzechu i śmierci to błąd. Bóg jest życiem. Dlatego dobre jest to, co nas przywraca życiu.Dla zrobienia kariery nie tyle konieczna jest inteligencja, ile jest zbędna subtelność.Dobrzy ludzie mają moc - mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu.Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił.W życiu jest coś więcej do zrobienia, niż tylko zwiększyć jego tempo.Kiedy ludzie przestają narzekać, przestaję myśleć.