Dziwne, jak często ostry język idzie w parze z tępym umysłem.


dziwne-jak-często-ostry-język-idzie-w-parze-z-tępym-umysłem
lech nawrockidziwnejakczęstoostryjęzykidzieparzetępymumysłemjak częstoczęsto ostryostry językjęzyk idzieidzie ww parzeparze zz tępymtępym umysłemjak często ostryczęsto ostry językostry język idziejęzyk idzie widzie w parzew parze zparze z tępymz tępym umysłemjak często ostry językczęsto ostry język idzieostry język idzie wjęzyk idzie w parzeidzie w parze zw parze z tępymparze z tępym umysłemjak często ostry język idzieczęsto ostry język idzie wostry język idzie w parzejęzyk idzie w parze zidzie w parze z tępymw parze z tępym umysłem

Po­ciągnęłaś moim umysłem jak tępym akordem.Wierność idzie często w parze z głupotą.Ostry język, lichy charakter.Ag­resja idzie w parze z lękiem.Kto ob­cu­je z ko­bietą na­rażony jest na ska­lanie swe­go ducha, tak sa­mo jak ten, kto idzie przez ogień, na­raża się na po­parze­nie stóp.Wielkość z cierpieniem zawsze idzie w parze, w najwyższe szczyty grom bije.