Dzwo­nek budzi­ka nie brzmi naj­bar­dziej iry­tująco, kiedy masz cieka­wy sen, ale kiedy masz cieka­we życie. Iry­tuje, bo przy­pomi­na, że chciałeś je przespać.


dzwo­nek-budzi­ka-nie brzmi-naj­bar­dziej-iry­tująco-kiedy-masz-cieka­wy-sen-ale-kiedy-masz-cieka­we-życie-iry­tuje bo przy­pomi­na
zingeladzwo­nekbudzi­kanie brzminaj­bar­dziejiry­tującokiedymaszcieka­wysenalecieka­weżycieiry­tuje bo przy­pomi­naże chciałeśje przespaćdzwo­nek budzi­kabudzi­ka nie brzminie brzmi naj­bar­dziejnaj­bar­dziej iry­tującokiedy maszmasz cieka­wycieka­wy senale kiedykiedy maszmasz cieka­wecieka­we życieże chciałeś je przespaćdzwo­nek budzi­ka nie brzmibudzi­ka nie brzmi naj­bar­dziejnie brzmi naj­bar­dziej iry­tującokiedy masz cieka­wymasz cieka­wy senale kiedy maszkiedy masz cieka­wemasz cieka­we życie