Egois­ta - ten, który więcej dba o siebie niż o mnie.


egois­- ten-który-więcej-dba-o siebie-ż-o mnie
julian tuwimegois­ta tenktórywięcejdbao siebieniżo mniektóry więcejwięcej dbadba o siebieo siebie niżniż o mniektóry więcej dbawięcej dba o siebiedba o siebie niżo siebie niż o mniektóry więcej dba o siebiewięcej dba o siebie niżdba o siebie niż o mniektóry więcej dba o siebie niżwięcej dba o siebie niż o mnie

Nie wart miłośc ten,co ser­ce twe chłodem mro­zi do kości.Ten, który w tłumie, czu­le objąć nie umie. I chodzbys dusze sprze­dała diabłowi, on i tak nic nie zro­bi. Egois­ci je­dej rodzaj miłości wynzają-siebie sa­mego kochać tyl­ko potrafią! Kocham cię, Scar­lett, za to, że jes­teś tak bar­dzo do mnie po­dob­na... Za to, że obo­je jes­teśmy re­nega­tami i egois­ta­mi. Żad­ne z nas nie dba o to, czy świat idzie na psy, by­le nam było dob­rze i przyjemnie.Epitafium na grobie : Tu spoczywa ten, który wiedział, jak zgromadzić wokół siebie zdolniejszych niż on sam.Człowiek, który ma od­wagę wziąć od­po­wie­dzial­ność za sa­mego siebie, na ogół szyb­ciej się starze­je niż ten, który tę od­po­wie­dzial­ność przerzu­ca na otoczenie.Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas.Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia.