Ek­spert to człowiek, który przes­tał myśleć - on wie.


ek­spert-to człowiek-który-przes­ł-myść- on wie
frank lloyd wrightek­spertto człowiekktóryprzes­tałmyśleć on wieek­spert to człowiekktóry przes­tałprzes­tał myślećktóry przes­tał myśleć

Ko­munis­ta – to człowiek, który przeczy­tał „Ka­pitałKażda rzecz jest nieja­ko w przes­trze­ni możli­wych stanów rzeczy. Przes­trzeń tę mogę po­myśleć so­bie ja­ko pustą, ale nie mogę so­bie po­myśleć rzeczy bez przestrzeni.Człowiek, który wie JakKto nap­rawdę kocha, pra­wie nig­dy nie poz­na, kiedy ten dru­gi przes­tał kochać.Człowiek, który przes­ta­je kochać, jest mar­twy bar­dziej niż ten, który umarł, kochając.Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten, który dużo wie - strach.