Ekologia Krótka in­struk­cja jak zacho­wać świat: 1. Wpisz w Goog­le słowo „świat” 2. Wy­bierz op­cję z wy­ników poszukiwania 3. Otwórz świat w no­wym oknie. 4. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem myszki i wy­bierz „zachowaj” Gotowe. Jut­ro po­każę jak udostępnić świat znajomym.


ekologia-krótka-in­struk­cja-jak zacho­wać-świat-1-wpisz-w goog­-słowo-świat-2-wy­bierz-op­cję-z wy­ników-poszukiwania-3-otwórz
tsanyoekologiakrótkain­struk­cjajak zacho­waćświat1wpiszw goog­lesłowo„świat”2wy­bierzop­cjęz wy­nikówposzukiwania3otwórzświatw no­wymoknie4klik­nijpra­wymprzy­cis­kiemmyszkii wy­bierz„zachowaj”gotowejut­ropo­każęjak udostępnićznajomymekologia krótkakrótka in­struk­cjain­struk­cja jak zacho­waćjak zacho­wać światwpisz w goog­lew goog­le słowosłowo „świat”wy­bierz op­cjęop­cję z wy­nikówz wy­ników poszukiwaniaotwórz światświat w no­wymw no­wym oknieklik­nij pra­wympra­wym przy­cis­kiemprzy­cis­kiem myszkimyszki i wy­bierzi wy­bierz „zachowaj”„zachowaj” gotowejut­ro po­każępo­każę jak udostępnićjak udostępnić światświat znajomymekologia krótka in­struk­cjakrótka in­struk­cja jak zacho­waćin­struk­cja jak zacho­wać światwpisz w goog­le słowow goog­le słowo „świat”słowo „świat” 2wy­bierz op­cję z wy­nikówop­cję z wy­ników poszukiwaniaz wy­ników poszukiwania 3otwórz świat w no­wymświat w no­wym oknieklik­nij pra­wym przy­cis­kiempra­wym przy­cis­kiem myszkiprzy­cis­kiem myszki i wy­bierzmyszki i wy­bierz „zachowaj”i wy­bierz „zachowaj” gotowejut­ro po­każę jak udostępnićpo­każę jak udostępnić światjak udostępnić świat znajomym

Pi­sany piórem mało real­ny świat wokół nas... I świat jest sta­ry jak świat.To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie.Mężczyz­na pat­rzy światu pros­to w twarz, jak­by świat ten zos­tał stworzo­ny ku je­go pot­rze­bom i uro­biony ku je­go upo­doba­niom. Ko­bieta zer­ka na świat z uko­sa, py­tająco, a na­wet po­dej­rzli­wie. Gdy­by no­sili te sa­me stro­je, możli­we że i spoj­rze­nie na świat mieli­by to samo.Abor­cja znaj­du­je swych zwo­len­ników tyl­ko pośród tych ludzi, którym da­ne było przyjść na świat.Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.