Emir Kusturica jest też ideologiem Miloszevicia. Jaki on sprzedaje wizerunek dawnej Jugosławii w filmie Underground?! Całkowicie zmitologizowany, folklorystyczny świat gdzie ludzie jedzą, piją, biją i pieprzą się na okrągło. Kusturica daje Zachodowi taki mit jaki Zachód chce dostać. To było wygodne dla serbskich komunistów, oni zresztą dali na ten film pieniądze. Oni myślą tak: niech [...]


emir-kusturica-jest-też-ideologiem-miloszevicia-jaki-on-sprzedaje-wizerunek-dawnej-jugosławii-w-filmie-underground-całkowicie-zmitologizowany
slavoj Žižekemirkusturicajestteżideologiemmiloszeviciajakionsprzedajewizerunekdawnejjugosławiifilmieundergroundcałkowiciezmitologizowanyfolklorystycznyświatgdzieludziejedząpijąbijąpieprząsięnaokrągłodajezachodowitakimitjakizachódchcedostaćtobyłowygodnedlaserbskichkomunistówonizresztądalitenfilmpieniądzeonimyślątakniechemir kusturicakusturica jestjest teżteż ideologiemideologiem miloszeviciajaki onon sprzedajesprzedaje wizerunekwizerunek dawnejdawnej jugosławiijugosławii ww filmiecałkowicie zmitologizowanyfolklorystyczny światświat gdziegdzie ludzieludzie jedząbiją ii pieprząpieprzą sięsię nana okrągłokusturica dajedaje zachodowizachodowi takitaki mitmit jakijaki zachódzachód chcechce dostaćbyło wygodnewygodne dladla serbskichserbskich komunistówoni zresztązresztą dalidali nana tenten filmfilm pieniądzeoni myśląmyślą takniech []emir kusturica jestkusturica jest teżjest też ideologiemteż ideologiem miloszeviciajaki on sprzedajeon sprzedaje wizeruneksprzedaje wizerunek dawnejwizerunek dawnej jugosławiidawnej jugosławii wjugosławii w filmiefolklorystyczny świat gdzieświat gdzie ludziegdzie ludzie jedząbiją i pieprząi pieprzą siępieprzą się nasię na okrągłokusturica daje zachodowidaje zachodowi takizachodowi taki mittaki mit jakimit jaki zachódjaki zachód chcezachód chce dostaćbyło wygodne dlawygodne dla serbskichdla serbskich komunistówoni zresztą dalizresztą dali nadali na tenna ten filmten film pieniądzeoni myślą tak

Oto co możesz nazwać strategią. Najpierw patrzysz na rynek co sie sprzedaje i badasz jaki wizerunek jest potrzebny.Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.Gdzie idą źli ludzie kiedy umierają? Oni nie tra­fiają do nieba gdzie fru­wają anioły. Oni schodzą do og­niste­go je­ziora i smażą się. Nie zo­baczę ich zno­wu do czwar­te­go lipca.Jaki kto jest wewnątrz, taki widzi świat zewnętrzny.Ludzi zajmują sprawy trywialne: potrawy, aperitify; piją, palą, jedzą w taki sposób, że wypadają z życia - dla przeżycia.Ja żyje i będę żyć.. Oni tak myślą i nie za­mie­rzają się z tym kryć.. Chy­ba są naiwni.. Nie mam siły się ze sobą bić.. Już niedługo umrę, ale oni będą so­bie da­lej żyć..