Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? 


emoc­-kap­ry­sy-i kłam­stwa-fas­cy­nac­ja-i gra-uczu­cia i ich-brak-da­ry których-nie wol­no-przyjąć
nateczka48emoc­jekap­ry­syi kłam­stwafas­cy­nac­jai grauczu­cia i ichbrakda­ry którychnie wol­noprzyjąćkłam­stwo i praw­daczym jest praw­dazap­rzecze­niemkłam­stwaczystwier­dze­niemfak­tua jeżelifaktjest kłam­stwemczymjest wówczaspraw­daktojest pełenuczućktórenimtar­gająa ktopustąsko­rupązim­ne­gocze­repukto kap­ry­sy i kłam­stwafas­cy­nac­ja i grauczu­cia i ich braknie wol­no przyjąćprzyjąć kłam­stwo i praw­dazap­rzecze­niem kłam­stwaczy stwier­dze­niemstwier­dze­niem fak­tua jeżeli faktfakt jest kłam­stwemczym jest wówczasjest wówczas praw­dakto jest pełenjest pełen uczućktóre nimnim tar­gająa kto pustąpustą sko­rupąsko­rupą zim­ne­gozim­ne­go cze­repunie wol­no przyjąć kłam­stwo i praw­daczy stwier­dze­niem fak­tua jeżeli fakt jest kłam­stwemczym jest wówczas praw­dakto jest pełen uczućktóre nim tar­gająa kto pustą sko­rupąpustą sko­rupą zim­ne­gosko­rupą zim­ne­go cze­repu

tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem
zna­jo­mość trochę praw­dy: wys­tar­czy by skłamać (chy­ba, że w od­po­wied­nią porę zamilkniesz) bo
zna­jo­mość-trochę-praw­dy-wys­tar­czy-by skłamać-chy­ba-że w od­po­wied­ą-porę-zamilkniesz-bo-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest
Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Praw­da do kłam­stwa jest po­dob­na z twarzy. -Alighieri Dante
praw­da-do kłam­stwa-jest po­dob­na-z twarzy
Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera