Epo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót, których nie posiadają.


epo­ki-lu­bią-roz­pra­wiać-na te­mat-cnót-których-nie posiadają
gotthold ephraim lessingepo­kilu­biąroz­pra­wiaćna te­matcnótktórychnie posiadająepo­ki lu­biąlu­bią roz­pra­wiaćroz­pra­wiać na te­matna te­mat cnótktórych nie posiadająepo­ki lu­bią roz­pra­wiaćlu­bią roz­pra­wiać na te­matroz­pra­wiać na te­mat cnótepo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­matlu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnótepo­ki lu­bią roz­pra­wiać na te­mat cnót

Epoki lubią rozprawiać na temat cnót, których nie posiadają. -Gotthold Ephraim Lessing
epoki-lubią-rozprawiać-na-temat-cnót-których-nie-posiadają
Jest niewiele cnót, których Polacy nie posiadają, i niewiele pomyłek, których udało im się uniknąć. -Winston Churchill
jest-niewiele-cnót-których-polacy-nie-posiadają-i-niewiele-pomyłek-których-udało-im-ę-uniknąć
cnot­ka cnot­li­wa Ra­mona ze Szcze­cin­ka umówiła się z Kubą na drin­ka za dużo wy­piła i cnotę
cnot­ka-cnot­li­wa-ra­mona-ze szcze­cin­ka-umówiła ę-z kubą-na drin­ka-za-żo-wy­piła-i-cnotę-zgu­biła-te­raz-sie­dzi-w do­mu
Każde­mu się wy­daje, że po­nieważ umie mówić, może roz­pra­wiać o języku. -Johann Wolfgang Goethe
każde­mu ę-wy­daje-że po­nieważ-umie-mówić-może-roz­pra­wiać-o języku
Czy aby przes­tać roz­ma­wiać z ludźmi o pra­cy i pieniądzach będę mu­siał zos­tać pustelnikiem?  -Duch_Sumienia
czy-aby przes­ć-roz­­wiać-z ludźmi-o pra­cy-i pieniądzach-będę-mu­siał-zos­ć-pustelnikiem