Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki.


ero­tyzm-zmysłowa-w drżeniu-na­miętnoś-jest da­rem-z góry-którą-mu­simy-sza­nować-Żyj­my roz­ważnie-i żyj­my-w czys­toś
7 galaktykaero­tyzmzmysłowaw drżeniuna­miętnościjest da­remz góryktórąmu­simysza­nowaćyj­my roz­ważniei żyj­myw czys­tościa miłośćnig­dynie zgaśniechoć ser­cubrakte­gotymco mażąin­nimogąpro­sići takpraw­dzi­winie ot­rzy­mająby łat­wozdo­byćŁzy możnawy­lewaći pro­sićpo wiekia zaw­szecośgra­nicenamzam­kniecza­semw naszejduszyto wiekiero­tyzm zmysłowazmysłowa w drżeniuw drżeniu na­miętnościna­miętności jest da­remjest da­rem z góryz góry którąktórą mu­simymu­simy sza­nowaćŻyj­my roz­ważnie i żyj­myi żyj­my w czys­tościw czys­tości a miłośća miłość nig­dynig­dy nie zgaśniechoć ser­cu brakbrak te­gote­go tymtym co mażąco mażą in­niin­ni mogąmogą pro­sićpro­sić i taki tak praw­dzi­wipraw­dzi­wi te­gote­go nie ot­rzy­mająnie ot­rzy­mają by łat­woby łat­wo zdo­byćŁzy można wy­lewaćwy­lewać i pro­sići pro­sić po wiekipo wieki a zaw­szea zaw­sze coścoś gra­nicegra­nice namnam zam­kniezam­knie cza­semcza­sem w naszejw naszej duszyduszy to wiekiero­tyzm zmysłowa w drżeniuzmysłowa w drżeniu na­miętnościw drżeniu na­miętności jest da­remna­miętności jest da­rem z góryjest da­rem z góry którąz góry którą mu­simyktórą mu­simy sza­nowaćŻyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tościi żyj­my w czys­tości a miłośćw czys­tości a miłość nig­dya miłość nig­dy nie zgaśniechoć ser­cu brak te­gobrak te­go tymte­go tym co mażątym co mażą in­nico mażą in­ni mogąin­ni mogą pro­sićmogą pro­sić i takpro­sić i tak praw­dzi­wii tak praw­dzi­wi te­gopraw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mająte­go nie ot­rzy­mają by łat­wonie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­byćŁzy można wy­lewać i pro­sićwy­lewać i pro­sić po wiekii pro­sić po wieki a zaw­szepo wieki a zaw­sze cośa zaw­sze coś gra­nicecoś gra­nice namgra­nice nam zam­knienam zam­knie cza­semzam­knie cza­sem w naszejcza­sem w naszej duszyw naszej duszy to wieki

W dzi­siej­szych cza­sach łat­wiej jest pro­sić, niż zro­zumieć choć odrobinę...Po ja­kimś cza­sie przes­tałam pro­sić, bo zo­rien­to­wałam się, że mo­je prag­nienia może nie są spójne z prag­nieniami Bos­ki­mi. Ale cze­kałam. Człowiek zaw­sze cze­ka na­wet jeśli nie cze­ka. Cza­sem po pros­tu mil­knie i myśli, że przes­tał chcieć. Ale nie przestał.zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie Choć zam­knięte masz powieki w naszych ser­cach zaw­sze będziesz żył na wieki.Czy is­tnieje coś ta­kiego jak praw­dzi­wa miłość na tym świecie ? My na świecie nie zna­my praw­dzi­wej miłości . Ten świat miał kiedyś gra­nice i wte­dy mogła is­tnieć miłość. Lecz te­raz jest pus­tko­wiem który niema gra­nic zła. Który ma na­sienie które roz­kwi­ta bez dobroci.Jeśli się pos­ta­rasz, będę dla ciebie płomieniem, który rozświet­li mrok w tu­nelu życia. I choć to światło będzie wątłe, nie zgaśnie nig­dy. Wzrośnie z cza­sem. Bo nadzieja nie umiera, gdy praw­dzi­wie ser­ce wybiera.