Etymologia ludowa tłumaczy, że ubogi to ten, który ma wszystko u Boga, całe królestwo Boże, choćby od ludzi niczego nie otrzymywał. Oby Bogu tylko zaufać.


etymologia-ludowa-tłumaczy-że-ubogi-to-ten-który-wszystko-u-boga-całe-królestwo-boże-choćby-od-ludzi-niczego-nie-otrzymywał-oby-bogu-tylko
jan twardowskietymologialudowatłumaczyżeubogitotenktórywszystkobogacałekrólestwobożechoćbyodludziniczegonieotrzymywałobybogutylkozaufaćetymologia ludowaludowa tłumaczyże ubogiktóry mama wszystkowszystko uu bogacałe królestwokrólestwo bożechoćby odod ludziludzi niczegoniczego nienie otrzymywałoby bogubogu tylkotylko zaufaćetymologia ludowa tłumaczyubogi to tenktóry ma wszystkoma wszystko uwszystko u bogacałe królestwo bożechoćby od ludziod ludzi niczegoludzi niczego nieniczego nie otrzymywałoby bogu tylkobogu tylko zaufać

Ety­molo­gia lu­dowa tłumaczy, że ubo­gi to ten, który ma wszys­tko u Bo­ga, całe króles­two Boże, choćby od ludzi nicze­go nie ot­rzy­mywał. Oby Bo­gu tyl­ko zaufać.Jeśli nie ma nic, to co można stworzyć z niczego? Tylko władza da się stworzyć z niczego, tylko władza jest choćby niczego nie było.Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni.Spomiędzy dwóch ludzi, którzy nie mają doświadczenia Boga, ten, który przeczy Jego istnieniu, jest być może najbliżej Niego.Ten zwycięża - choćby był powalony i zdeptany - kto miłuje, a nie ten, który w nienawiści depcze.Miłość niczego nie tłumaczy, choć wiele załatwia.