Euro­pa wydzie­dzicza się ze swo­jej kul­tu­ry, zastępując ją zu­pełnie inną. Smierć naszej kul­tu­ry oz­nacza naszą ago­nię, długą i w męczarniach.


euro­pa-wydzie­dzicza ę-ze swo­jej-kul­­ry-zastępując-ją zu­pełnie-inną-smierć naszej-kul­­ry-oz­nacza-naszą-ago­ę-długą
emmanueleuro­pawydzie­dzicza sięze swo­jejkul­tu­ryzastępującją zu­pełnieinnąsmierć naszejkul­tu­ryoz­naczanasząago­niędługąi w męczarniacheuro­pa wydzie­dzicza sięwydzie­dzicza się ze swo­jejze swo­jej kul­tu­ryzastępując ją zu­pełnieją zu­pełnie innąsmierć naszej kul­tu­rykul­tu­ry oz­naczaoz­nacza nasząnaszą ago­niędługą i w męczarniacheuro­pa wydzie­dzicza się ze swo­jejwydzie­dzicza się ze swo­jej kul­tu­ryzastępując ją zu­pełnie innąsmierć naszej kul­tu­ry oz­naczakul­tu­ry oz­nacza nasząoz­nacza naszą ago­nięeuro­pa wydzie­dzicza się ze swo­jej kul­tu­rysmierć naszej kul­tu­ry oz­nacza nasząkul­tu­ry oz­nacza naszą ago­nięsmierć naszej kul­tu­ry oz­nacza naszą ago­nię

War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego.mówi się ty­le o to­leran­cji,a mało kto zda­je so­bie sprawę ze to­leran­cja z łaci­ny to zno­sić nie ak­cepto­wać wszys­tko .upa­dek war­tości pat­riotyz­mu ,war­tości na­rodo­wych i naszej re­ligi jaką jest bez wątpienia chrześci­jaństwo źle nam wróży,a bez wątpienia idea Mul­ti kul­tu­ral­na pot­wier­dza ta re­gułę zderze­nia kul­tur nig­dy nie wróżyło nic dobrego Ludzie tra­fiają do nieba nie dla­tego, że opa­nowa­li swo­je na­miętności, rządzi­li ni­mi lub ich nie mieli, ale dla­tego, że kul­ty­wowa­li ro­zumienie świata i ludzi.Li­terac­ko Dałabym w pysk Łęckiej, za to, że Wo­kul­skiego nie chciała, Ale ta cwa­na fran­ca w klasztorze się schowała. Sa­ma wyszłabym za Wo­kul­skiego owe­go, bo był ba­jecznie bogaty Ale on gdzieś prze­padł… plan spi­sany na straty. trumanowi Na spowiednika Cudzołożnym grzechy wytyka, sam po agen­cjach bryka. bozce.181 Fraszka pier­wsza kla­sa na in­terne­towe­go lo­vela­sa (; On wszys­tkie pa­nie kochał w sieci Te­raz zde­mas­ko­wany oczy­ma świeci. Fra­jerzy­na myślał „ Ko­bieta stworze­nie głupie przecie” Nie­chaj diabeł duszę z im­be­cyla wyw­lecze !! Margot5 Dob­ry strze­lec nie da­je Pa­nu Bo­gu kul nosić.Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności.