Ewan­ge­lia jest w rzeczy­wis­tości cu­downą pieśnią, która nieg­dyś chciałem wyg­ry­wać na moich cu­dow­nych skrzyp­cach. Są w niej dźwięki nies­kończo­ności, pieśń o kwiatach pol­nych, pta­kach jest w niej na­wet chwała aniołów i Błogosławiona Mat­ka Boska.


ewan­ge­lia-jest w rzeczy­wis­toś-cu­downą-pieśą-która-nieg­dyś-chciałem-wyg­ry­wać-na moich-cu­dow­nych-skrzyp­cach
joseph wittigewan­ge­liajest w rzeczy­wis­tościcu­downąpieśniąktóranieg­dyśchciałemwyg­ry­waćna moichcu­dow­nychskrzyp­cachsą w niejdźwiękinies­kończo­nościpieśńo kwiatachpol­nychpta­kachjest w niejna­wetchwałaaniołówi błogosławionamat­kaboskaewan­ge­lia jest w rzeczy­wis­tościjest w rzeczy­wis­tości cu­downącu­downą pieśniąktóra nieg­dyśnieg­dyś chciałemchciałem wyg­ry­waćwyg­ry­wać na moichna moich cu­dow­nychcu­dow­nych skrzyp­cachsą w niej dźwiękidźwięki nies­kończo­nościpieśń o kwiatacho kwiatach pol­nychpta­kach jest w niejjest w niej na­wetna­wet chwałachwała aniołówaniołów i błogosławionai błogosławiona mat­kamat­ka boskaewan­ge­lia jest w rzeczy­wis­tości cu­downąjest w rzeczy­wis­tości cu­downą pieśniąktóra nieg­dyś chciałemnieg­dyś chciałem wyg­ry­waćchciałem wyg­ry­wać na moichwyg­ry­wać na moich cu­dow­nychna moich cu­dow­nych skrzyp­cachsą w niej dźwięki nies­kończo­nościpieśń o kwiatach pol­nychpta­kach jest w niej na­wetjest w niej na­wet chwałana­wet chwała aniołówchwała aniołów i błogosławionaaniołów i błogosławiona mat­kai błogosławiona mat­ka boska

Nie ma nic cen­niej­sze­go od tej cząstki ciebie, która żyje w in­nych, która jest w to­bie. Wy­soko na wy­sokościach wszys­tko jest jednym. -Pierre Teilhard de Chardin
nie- nic-cen­niej­sze­go-od tej cząstki-ciebie-która-żyje-w in­nych-która-jest w to­bie-wy­soko na wy­sokościach-wszys­tko
O wy, zni­komo małe fakty, W nies­kończo­ności czar­nych żądz, O, jakże mar­ne są wszys­tkie akty, Tych, co się puszą, kar­ki swe gnąc... -Stanisław Ignacy Witkiewicz
o wy-zni­komo-łe-fakty-w-nies­kończo­noś-czar­nych-żądz-o-jakże-mar­ne-są wszys­tkie-akty-tych-co ę-puszą-kar­ki-swe-gnąc