Ewolucja to nie siła, ale proces. Nie przyczyna ale prawo.


ewolucja-to-nie-ła-ale-proces-nie-przyczyna-ale-prawo
john morleyewolucjatoniesiłaaleprocesnieprzyczynaprawonie siłaale procesnie przyczynaprzyczyna aleale prawoewolucja to nienie przyczyna aleprzyczyna ale prawoewolucja to nie siłanie przyczyna ale prawo

Przez­nacze­nie to nie jest jed­nak siła nad­przy­rodzo­na, ale siła kon­sekwen­tne­go sys­te­mu zdarzeń. Ta siła na­biera roz­machu, kiedy nie ma­my jeszcze rozsądku, aby ją oce­nić, ani możli­wości, aby się jej przeciwstawić.Siłą możesz mi zab­rać wiele, ale siłą nie możesz mi nicze­go dać.Droga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw...Życie daje Ci bolesne nauczki. Ale to ze stawiania czoła przeciwieństwom losu bierze się siła. Może przegrałeś jedną rundę, ale wiem, że wygrasz mecz.Ból może być przyczyną cierpienia, ale nie jest cierpieniem. Cierpienie jest bowiem uczuciem i wrażeniem.Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią.