fa­le jeziora w zamyśleniu snują się leniwie łas­kocząc kamienie pie­szcząc ziaren­ka piasku z westchnieniem pow­ra­cają do jeziora za­bierając wspomnienia i drob­ne patyczki aby powrócić jeszcze kiedyś *** Dział: Przyroda *** Zbig­niew Małecki 


fa­-jeziora-w-zamyśleniu-snują ę-leniwie-łas­kocząc-kamienie-pie­szcząc-ziaren­ka-piasku-z-westchnieniem-pow­ra­cają-do jeziora
zibby77fa­lejeziorazamyśleniusnują sięleniwiełas­kocząckamieniepie­szczącziaren­kapiaskuwestchnieniempow­ra­cajądo jezioraza­bierającwspomnieniadrob­nepatyczkiabypowrócićjeszczekiedyśdziałprzyrodazbig­niewmałecki fa­le jeziorajeziora ww zamyśleniuzamyśleniu snują sięsnują się leniwieleniwie łas­koczącłas­kocząc kamieniekamienie pie­szczącpie­szcząc ziaren­kaziaren­ka piaskupiasku zz westchnieniemwestchnieniem pow­ra­cająpow­ra­cają do jeziorado jeziora za­bierającza­bierając wspomnieniawspomnienia ii drob­nedrob­ne patyczkipatyczki abyaby powrócićpowrócić jeszczejeszcze kiedyśkiedyś ****** działprzyroda ****** zbig­niewzbig­niew małecki fa­le jeziora wjeziora w zamyśleniuw zamyśleniu snują sięzamyśleniu snują się leniwiesnują się leniwie łas­koczącleniwie łas­kocząc kamieniełas­kocząc kamienie pie­szcząckamienie pie­szcząc ziaren­kapie­szcząc ziaren­ka piaskuziaren­ka piasku zpiasku z westchnieniemz westchnieniem pow­ra­cająwestchnieniem pow­ra­cają do jeziorapow­ra­cają do jeziora za­bierającdo jeziora za­bierając wspomnieniaza­bierając wspomnienia iwspomnienia i drob­nei drob­ne patyczkidrob­ne patyczki abypatyczki aby powrócićaby powrócić jeszczepowrócić jeszcze kiedyśjeszcze kiedyś ***kiedyś *** działprzyroda *** zbig­niew*** zbig­niew małecki 

krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki skraw­ki ciszy rozerwanej wrzas­ka­mi cywilizacji błąkają się bezradne usiłując się odnaleźć aby cisza mogła znowu się odrodzić *** Dział: Pro­za życia *** Zbig­niew Małecki gasnąca gwiazda na firnamencie w drodze do kresu jeszcze rozbłysła w os­tatnim akcie swej desperacji nieświadoma że stała się kluczem do ko­lej­nej życia manifestacji *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki dym z papierosa sączy się leniwie już wypaliłaś całą paczkę dzisiaj pal­ce nerwowo miętoszą os­tatni papieros myślisz że tym razem to był ostatni dni sączą się tak wolno każdy ot­wiera nową ranę nie masz od­wa­gi rzucić i odejść bez słowa ten papieros ta szansa na no­we jutro co będzie jak zgaśnie ... *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki mgła przesłoniła kontury przeszłości sunąc powoli naszym śladem z każdym dniem jest bliżej spie­szmy się aby nas nie zagarnęła przed końcem podróży *** Dział: Zamyślenie *** Zbig­niew Małecki aspect ko­lej­ne­go wcielenia myśli w kon­kretną rzeczywistość to no­wy człowiek po­rusza la­winę myślenia wprowadzając następny ele­ment entropii zwiększający chaos istnienia pow­sta­je nowy ob­raz życia jed­ne­go człowieka od­bi­jające­go się od węzłów przeznaczenia *** Dział: Dy­wagac­je filozoficzne *** Zbig­niew Małecki